Úvod

Vedení lidí / koordinace práce lidí je základní práce manažerů všech úrovní.

Lidé (podřízení / zaměstnanci) mají obecně snahu následovat toho, kdo je schopen uspokojovat jejich osobní cíle.

Je na manažerech samotných, aby pochopili a/ co jejich podřízené motivuje, b/ jak motivace funguje včetně c/ tvorby optimálních pracovních podmínek tak, aby zaměstnanci bez pochybností plnili cíle s vědomím d/ protislužbyodměny.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).