PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / OBSAH

Vedení lidí / motivace

Obsah prezentace

1/ VEDENÍ LIDÍ / VŮDCOVSTVÍ

2/ STYL VEDENÍ

3/ MOTIVACE

4/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

5/ DLP

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / ÚVOD


Úvod

Vedení lidí / koordinace práce lidí je základní práce manažerů všech úrovní.

Lidé (podřízení / zaměstnanci) mají obecně snahu následovat toho, kdo je schopen uspokojovat jejich osobní cíle.

Je na manažerech samotných, aby pochopili a/ co jejich podřízené motivuje, b/ jak motivace funguje včetně c/ tvorby optimálních pracovních podmínek tak, aby zaměstnanci bez pochybností plnili cíle s vědomím d/ protislužbyodměny.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 01

1/ VEDENÍ LIDÍ / VŮDCOVSTVÍ

 


Příklad

Jan Beger, majitel {BB}, má na starosti vedení manažerů. Stará se o nábor nových zaměstnanců, řeší větší finanční investice, jednotlivé manažery motivuje a mnohdy je při zásadním rozhodování zastupuje.

Manažer prodeje má na starosti prodejce na všech pobočkách {BB}. Pravidelně se s nimi schází, vysvětluje způsoby komunikace se zákazníky, schvaluje plány směn a informuje o novinkách.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 02

VEDENÍ LIDÍ / VŮDCOVSTVÍ

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 03

VEDENÍ LIDÍ / VŮDCOVSTVÍ

Moc / schopnost vést lidi spolu úzce souvisejí.

Moc (politická / ekonomická / fyzická / duševní apod.) se vyskytuje bez jakékoliv schopnosti vést lidi.

Vedení lidí bez moci není myslitelné.


Zdroje moci založené na:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 04

VEDENÍ LIDÍ / VŮDCOVSTVÍ

Příklad – Americká vojenská akademie

Studie vedení lidí provedená v Americké vojenské akademii odhalila, že nejlepší lídři:

 • si pod tlakem zachovávají chladnou hlavu,
 • srozumitelně vysvětlují cíle,
 • zadávají standardy / priority,
 • poskytují kontext / perspektivu,
 • činí pevná rozhodnutí ve správný čas,
 • rychle se adaptují na novou situaci,
 • umí dobře zpracovávat i špatné zprávy,
 • poskytují užitečnou zpětnou vazbu,
 • jsou pozitivní / povzbuzující / realisticky optimističtí.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 05

VEDENÍ LIDÍ / VŮDCOVSTVÍ

Nositelem řízení (ROZHODOVÁNÍ) je manažer.

Reprezentant tvůrčího (duševního) vedení je vůdce / lídr.

Manažerská teorie / praxe mezi těmito pojmy diferencuje.


Vůdcovství záleží na schopnosti:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 06

VEDENÍ LIDÍ / VŮDCOVSTVÍ

Klíčové vlastnosti lídrů:


Pojmy manažer / lídr:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 07

TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K VEDENÍ / VŮDCOVSTVÍMřížka chování

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 08

TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K VEDENÍ / VŮDCOVSTVÍ

 

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 09

TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K VEDENÍ / VŮDCOVSTVÍ


(1,1) Lhostejný typ (ochuzený [MANAGEMENT]).


(1,9) Sousedský typ ([MANAGEMENT] zájmové organizace).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 10

TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K VEDENÍ / VŮDCOVSTVÍ


(9,1) Úkolový typ (autokratický [MANAGEMENT]).


(9,9) Týmový typ (týmový [MANAGEMENT]).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 11

TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K VEDENÍ / VŮDCOVSTVÍ

 

(5,5) Kompromisní typ (organizátorský [MANAGEMENT]).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 12

VEDENÍ JEDNOTLIVCŮ


Lidské zdroje


Příklad

Více než polovině českých firem chybí technicky vzdělaní lidé. Absenci pracovníků s technickou kvalifikací vnímá také společnost {BB}, která dlouhodobě bojuje s nedostatkem servisních techniků.

Klíčem k řešení je průzkum užší spolupráce se vzdělávacími institucemi, finanční / personální / legislativní podpora technických studijních oborů apod.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 13

VEDENÍ JEDNOTLIVCŮ

Lidské zdroje


Příklad

Investice do vzdělání je jednou z těch, které se spolehlivě vracejí.

To si uvědomuje i cyklistický obchod {BB}, který svým zaměstnancům umožňuje zvyšování kvalifikace v rámci mnoha školení prodeje / servisu jízdních kol.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 14

VEDENÍ JEDNOTLIVCŮ


Co mohou lidé své firmě poskytnout?

Schopnosti ({BB} – znalost trhu s jízdními koly)


Postoje (chtít vědět víc / učit se / zdokonalovat)

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 15

VEDENÍ JEDNOTLIVCŮ

 

Co mohou lidé své firmě poskytnout?

Vlastnosti (dokonalá paměť / logické myšlení)


Příklad

Během pohovorů ve společnosti {BB} se majitel Jan Beger u uchazečů zajímá o jejich silné stránky a snaží se pro ně přizpůsobit pozici, a to dle jejich povahových vlastností / předpokladů.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 16

2/ STYL VEDENÍ

 

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 17

AUTOKRATICKÝ OKRUH

Uplatňování vůle manažera, bez ohledu na názory podřízených.

Požadavek a/ absolutní poslušnosti a b/ potlačování iniciativy podřízených.

Tři (3) styly seřazené podle míry negativnosti vztahu manažera k podřízeným:


Autoritativní styl

(autorita = vážnost, vlivnost jedince na základě obecně uznávaného významného postavení)

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 18

AUTOKRATICKÝ OKRUH

Autokratický styl

(autokracie = samovláda, neomezená vláda jedince)


Diktátorský styl

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 19

DEMOKRATICKÝ OKRUH

Opak autokratického okruhu (oboustranná aktivní komunikace mezi manažerem a podřízenými).

Zvýšená pracovní aktivita ze strany podřízených.

Demokratický styl (demokracie = vláda lidu)


Participační styl (participace = účast)

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 20

LIBERÁLNÍ OKRUH

Slabé postavení manažera (shovívavý / mírný).

Negativní důsledek – prosazování osobních zájmů na pracovišti / neplnění úkolů.


Liberální styl (liberální = snášenlivý)

Pasivní styl

Laissez-faire styl (laissez-faire = volná hra hospodářských sil bez jakýchkoliv zásahů)

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 21

3/ MOTIVACE


Motivace

 • Vnitřní proces utváření cílů.
 • Integruje psychickou / fyzickou aktivitu člověka směrem k vytýčenému cíli.
 • Nedostatečná motivace je netaktická, jako motivace nadměrná.

Motiv

 • Vnitřní pohnutka, podněcující jednání člověka.
 • Navenek se projevuje jako důvod k jednání.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 22

MOTIVACE


Motivaci ovlivňují:


Od motivace je třeba odlišit pojem stimulace (soubor vnějších podnětů usměrňujících jednání pracovníků a působících na jejich motivaci).


Motiv vlastní vnitřní impulz (vnitřní pohnutka) pro jednání člověka (potřeby / návyky / zájmy / ideály / vzory).

Stimul vnější pobídka, která určitý motiv podnítí / utlumí.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 23

MOTIVACE

Druhy stimulů:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 24

MOTIVACE

Antistimuly:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 25

MASLOWOVA TEORIE MOTIVACE

Maslowova pyramida potřeb zdůrazňuje dva (2) základní předpoklady:

 1. Jsme živočichové mající nedostatek potřeb, přičemž naše potřeby závisí na tom, co máme. Pouze dosud neuspokojené potřeby mohou ovlivňovat chování.
 2. Potřeby jsou hierarchicky uspořádány.

Maslow vyslovil hypotézy pěti (5) úrovních potřeb:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 26

MASLOWOVA TEORIE MOTIVACE

Maslowova hierarchie potřeb / hodnot

Maslowova hierarchie potřeb a hodnot

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 27

MASLOWOVA TEORIE MOTIVACE

Oblasti působení manažerů v jednotlivých kategoriích hierarchie potřeb.

Kategorie potřeb Oblast působení manažerů
SEBEREALIZACE Podnětnost práce
Příležitost k povýšení
Prostor pro tvořivost
Motivace k vyšším cílům
UZNÁNÍ Veřejné uznání dobrého výkonu
Pověřování významnými pracovními aktivitami
Pověřování odpovědnosti
SOCIÁLNÍ POTŘEBY Příležitosti k sociální interakci
Stability pracovní skupiny
Povzbuzování spolupráce
BEZPEČÍ / JISTOTA Bezpečné pracovní podmínky
Jistota zaměstnání
Zaměstnanecké výhody
FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY Spravedlivá odměna
Teplo / světlo / prostor / klimatizace - pracovní podmínky
PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 28

TEORIE MCGREGORA


Teorie X (krátké vodítko)

Motivace formou odměn / trestů (cukru / biče),


Teorie Y (volné vodítko)

Nutnost uspokojit nejen a/ hmotné / fyziologické potřeby pracovníků, ale i b/ psychologické potřeby (odpovědnost / seberealizace / radost z práce).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 29

HERZBERGOVA TEORIE DVOU FAKTORŮ


Dvě (2) významné skupiny faktorů:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 30

METODY VEDENÍ LIDÍ V PODNIKOVÉ PRAXI


1/ Přiměřené informace

Formální / neformální organizace podniku / činnost pracovníka / jeho perspektiva / spolupracovníci / komunikace s pracovníky.

2/ Samostatnost v práci

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 31

METODY VEDENÍ LIDÍ V PODNIKOVÉ PRAXI


3/ Péče o pracovní podmínky

4/ Hmotná zainteresovanost

5/ Týmová práce

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 32

METODY VEDENÍ LIDÍ V PODNIKOVÉ PRAXI


6/ Diferencovaná kontrola

7/ Specifické skupiny

8/ Bezporuchové změny

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 33

METODY VEDENÍ LIDÍ V PODNIKOVÉ PRAXI


9/ Situační myšlení

10/ Řešení konfliktů

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 34

POSUZOVÁNÍ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ


Soutěžení

Spolupráce

Destrukce

Přizpůsobení

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 35

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ OBECNĚ


Stručné shrnutí pro konfliktní chování:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 36

4/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Logo {BB}

Společnost {BB} má nyní deset (10) poboček a zaměstnává přes třicet (30) osob – majitele, manažera pro opravné a servisní práce, finančního manažera, personalistu, manažera prodeje, marketingového manažera, externí účetní a pracovníky na jednotlivých pobočkách.

Majitel se chce věnovat především základnímu obchodnímu řízení firmy. V krátké době předpokládá zaměstnat výkonnou asistentku tak, aby byl schopen zvládat administrativní nároky podnikání.

Zároveň podle vývoje prodejů očekává, že otevře další dvě (2) pobočky, což si vyžádá přijetí čtyř (4) nových zaměstnanců. Budou určeni nejzkušenější / nejkvalitnější zaměstnanci, kteří se stanou manažery nových poboček.

Pozice manažera představuje jednak a/ povinnost vést skupinu podřízených výkonných pracovníků a b/ povinnost se podílet na zajištění a/ provozního chodu pobočky, i b/ personálního chodu.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 37Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

V souvislosti s rozšířením nabídky o servis elektrokol je plánována spolupráce s externím pracovníkem, který bude dle potřeby firmy působit jako pomocný servisní technik.

První formou „zaměstnání“ je možné uzavření Dohody o provedení práce, kdy externí pracovník na základě poptávky poskytuje technické služby.

Jelikož je tento druh pracovního poměru formálně omezen (viz dále), bude do budoucna poptáván pracovník, se kterým bude možné uzavřít pracovní smlouvu.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 38


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Na Dohodu o provedení práce v současné době hodlá majitel zaměstnat pracovníka za hodinovou mzdu max. Kč 140,--. Je nutné počítat s odvodem srážkové daně ve výši 15 % z hodinové mzdy.

Tímto přepočtem je poptávka po pracovní síle ze strany společnosti limitována částkou Kč 119,--.

Pokud by firma chtěla zaměstnat nového pracovníka na pobočce, který by servis kol / elektrokol vykonával na hlavní (vedlejší) pracovní poměr, musela by za něj odvádět pojistné zdravotního / sociálního pojištění. Tímto postupem dochází ke zvyšování nákladů.

Zásadnější je komplexní porovnání přínosů, které díky zaměstnaní nového pracovníka společnost získá.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 39

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Majitel se rozhoduje mezi alternativami (kombinacemi):

 • Koho zaměstnat dříve? – brigádníka – pomocného servisního technika x pracovníka pobočky se zaměřením na servis
 • Jak zaměstnat? – dohoda o provedení práce x stálý pracovní poměr

Rozhodnutí není čistě na majiteli. Například zaměstnání pracovníka pobočky na Dohodu o provedení práce není možné, neboť tento druh pracovního poměru je možné sjednat pouze na konkrétní pracovní úkon.

Dohodu o provedení práce lze se zaměstnancem uzavřít pouze na max. 300 hodin za kalendářní rok. Hodiny odpracované na základě více jiných dohod u jednoho zaměstnavatele se sčítají, a spadají do oněch 300 hodin za rok.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 40Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Rozhodnutí o struktuře / formě zaměstnaných osob nevychází pouze z ekonomického hlediska – to je limitující veličinou, nikoli určující.

Pokud {BB} do budoucna zaměstná další pracovníky, bude se pravděpodobně jednat o výkonnou asistentku majitele, která bude zaměstnána na trvalý pracovní poměr, a dále pomocné servisní techniky, kteří budou k dispozici během nejvytíženějšího období a budou zaměstnáni na Dohodu o provedení práce.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 41Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Současně musí být majitel schopen odhadu budoucích vývojových trendů své podnikatelské činnosti. Může nastat stav, kdy se činnost společnosti zaměří hlavně na servis jízdních kol a elektrokol a práce pomocných servisních techniků bude vyžadovat uzavření hlavního pracovního poměru.

Společnost {BB} musí umět posoudit přínosy / „břemena“, které zaměstnání pracovníků přináší – rozhodnutí nevychází pouzeekonomické stránky podnikání!!!

PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 42

5/ DLP


DLP / 06

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.


Úkoly

 1. Navrhněte vlastní motivační systém pro své zaměstnance. 1, 2
 2. Zpracujte v pěti (5) bodech obecný postup náboru zaměstnance. 1, 4
 3. Uveďte a/ zda a b/ jaké zaměstnanecké benefity budete svým zaměstnancům poskytovat. C/ odhadněte, jaké budou náklady spojené s benefity včetně d/ přínosů pro firmu. 1, 2
PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 43

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 06 / 44

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-07-12 23:30:48 / konec výpisu prezentace