HODNOTA PŘEDMĚTU ZZD / DRUHY


Cena obvyklá [COB]

Definice

[COB] je pojem definovaný v § 2 ZOM. [COB] se rozumí cena, která byla dosažena při a/ prodejích stejného / obdobného majetku / služby, v b/ obvyklém obchodním styku v tuzemsku a c/ ke dni ocenění.

Při stanovení [COB] se zvažují všechny okolnosti, které mají na tuto cenu vliv, s tím, že se do této ceny nepromítají:

  • mimořádné okolnosti trhu (stav tísně / důsledky přírodních / jiných kalamit),
  • osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího (majetkové / rodinné / jiné osobní vztahy),
  • zvláštní obliba (zvláštní hodnota přikládaná majetku).

[COB] vyjadřuje hodnotu věci a určuje se porovnáním.