PREZENTACE / COB [P] / 01 / OBSAH

CENA OBVYKLÁ [COB]

Obsah prezentace

1/ VYUŽITÍ COB V PRAXI

2/ ZÁKLADNÍ POJMY

3/ AXIOM ÉTA

4/ VLIV ZMĚN CENOVÉ HLADINY NA COB

5/ KOEFICIENTY AKTIVIT

6/ VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

7/ JUDIKATURA

8/ ZÁVĚR

PREZENTACE / COB [P] / 01 / ÚVOD

Úvod

 • Cena obvyklá (dále jako [COB]) = a/ odborný pojem úzce spjatý s obory (statistika / matematika / logika / psychologie, ...) a b/ znalost důležitá manažerská dovednost.
 • Přednáška a/ představí problematiku stanovení [COB], b/ vymezí základní pojmy a c/ ukáže postup ZZD na příkladu [COB] reklamních služeb.
 • [COB] v návaznosti na praktické souvislosti je komplexně / početně popsán v souhrnném příkladu na závěr přednášky.

Zkratky

 • [COB] – cena obvyklá
 • ZP – znalecký posudek
 • FO – fyzická osoba
 • ZZD – znalecké zkoumání / dokazování
 • PO – právnická osoba
 • Ka – koeficienty aktivity
 • SD – správce daně (Finanční úřad)
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 01

1/ VYUŽITÍ COB V PRAXI

V praxi je [COB] nejčastěji využívána pro účely:

 1. stanovení výše daňového základu / vyměření výše daně,
 2. prodeje / koupě mezi závislými / nezávislými subjekty,
 3. prodeje / směny majetku státu,
 4. prodeje majetku ve vlastnictví veřejného subjektu (obec / kraj, ...),
 5. civilního soudního řízení (občanské / obchodní / insolvenční řízení),
 6. trestního řízení.

Dle dat, získaných znaleckou praxí bylo zjištěno, že ocenění předmětu ZZD pomocí [COB] je požadováno maximálně v 1/3 případů.

2/3 případů reflektuje požadavek na stanovení tržní ceny.

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 02

VYUŽITÍ COB V PRAXI


Struktura objednatelů pro aplikaci [COB] v procesu ZZD:

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 03

2/ ZÁKLADNÍ POJMY

[COB] představuje problematiku, která zasahuje do širokého spektra vědních oborů (statistika / matematika / logika / psychologie, ...).

Během ZZD musí znalec realizovat postup, při kterém a/ sbírá data a b/ ověřuje jejich jakost. K tomuto postupu je využíváno metod.

SCHÉMA Komplexní schéma COB

Současně musí správně rozlišovat mezi pojmy cena / hodnota / dalšími.

Dle druhu případu je nutné zvolit jednu ze tří (3) metod ocenění včetně správné / vhodné aplikace.

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 04

METODY


Představují a/ soubor pravidel a b/ popis ověřeného postupu, jak získávat správné poznatky (prostředek poznání).

Mezi nejpoužívanější metody patří:

 1. Pozorování vnímání jevů / procesů, využívá se smyslové percepce.
  • Pozorování vývoje cen stacionárních bannerů.
 1. Měření kvantitativní (číselné) zkoumání jevů / procesů.
  • Měření počtu výskytů reklamního sdělení během sportovního utkání.
 1. Abstrakce rozdělení podstatného od nepodstatného. Myšlenkový hodnotící proces.
  • Sloučení LED panelu a velkoplošné LED obrazovky do jedné kategorie z důvodu srovnatelného reklamního působení.
 1. Dedukce postup od obecného ke zvláštnímu.
  • Zvýšení tržeb společnosti – konstatování, že sponzoring byl efektivní.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 05

APLIKACE METOD


Využitím vhodných metod jsou získávána úplná / kvalitní / ověřená data.

Sběr dat a informace


PREZENTACE / COB [P] / 01 / 06

APLIKACE METOD


Proces získání dat a je zobrazen na schématu níže.

Atributy informace

Pokud je informace v relaci výše uvedeného schématu, následuje zpracování dat.

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 07

HODNOTA PŘEDMĚTU ZZD / DRUHY

Cena

Cena = ukazatel relativní hodnoty, přisouzené aktivu konkrétním kupujícím / prodávajícím za určitých podmínek, daných trhem.

Definice

Cena je označením pro peněžní ekvivalent (částku) potřebnou pro získání produktu (zboží / služby), a to při směně. V praxi představuje konkrétní číslo (RD - 5.250.000 Kč)

Hodnota

Hodnota = a/ názor na cenu (při směně) nebo b/ ekonomický užitek z držení aktiva (nemovitost / SW).

Definice

Hodnota označuje peněžní ekvivalent (částku), která je odhadem ohodnocení produktu (zboží / služeb) v daném čase. V praxi představuje interval čísel (stacionární banner MIN 35.250 Kč / m2MAX 125.896 Kč / m2)

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 08

HODNOTA PŘEDMĚTU ZZD / DRUHY


Tržní hodnota

Definice

Tržní hodnota = odhadnutá částka, za kterou je a/ majetek směněn, a to b/ k datu ocenění, c/ mezi dobrovolným kupujícím a prodávajícím, při d/ transakci mezi samostatnými / nezávislými partnery po e/ náležitém marketingu, kdy obě strany jednaly f/ na základě dostatečných informací, rozumně / bez nátlaku.


Tržní cena

Definice

Tržní cena je skutečnou cenou, dosaženou na trhu v důsledku střetu nabídky / poptávky.

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 09

HODNOTA PŘEDMĚTU ZZD / DRUHY


Cena obvyklá [COB]

Definice

[COB] je pojem definovaný v § 2 ZOM. [COB] se rozumí cena, která byla dosažena při a/ prodejích stejného / obdobného majetku / služby, v b/ obvyklém obchodním styku v tuzemsku a c/ ke dni ocenění.

Při stanovení [COB] se zvažují všechny okolnosti, které mají na tuto cenu vliv, s tím, že se do této ceny nepromítají:

[COB] vyjadřuje hodnotu věci a určuje se porovnáním.

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 10

HODNOTA PŘEDMĚTU ZZD / DRUHY


Tržní hodnota dle [ZOM]

Definice

je pojem definovaný v § 2 odst. 4 ZOM. [tržní hodnota] odhadovaná částka, za kterou a/ by měly být majetek / služba směněny, b/ ke dni ocenění, c/ mezi ochotným kupujícím / ochotným prodávajícím, d/ v obchodním styku uskutečněném e/ v souladu s principem tržního odstupu, f/ po náležitém marketingu, g/ kdy každá ze stran jednala informovaně / uvážlivě / nikoli v tísni.

Principem tržního odstupu se rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které a/ mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a b/ jednají vzájemně nezávisle.

Zvažují se všechny okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv.

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 11

OBECNÉ METODY OCENĚNÍ

Metoda ocenění

Standardizovaný, obecně uznávaný postup činností, směřující k stanovení hodnoty majetku (předmětu znaleckého zkoumání / dokazování), která se bude maximálně blížit tržní ceně.


Metody využívající se při procesu ocenění:

 1. NÁKLADOVÁ metoda = peněžní součet všech komponent předmětu ocenění (ZZD) v dané době. Důležitou roli hraje a/ současný stav a b/ lokalita majetku.
  • Srovnání současné hodnoty majetku s historickou cenou, za kterou byl majetek pořízen.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 12

OBECNÉ METODY OCENĚNÍ


Metody využívající se při procesu ocenění:

 1. POROVNÁVACÍ metoda = odhad ceny na základě porovnání za existence alespoň jednoho (1) obdobného majetku (předmětu ZZD).
  • Srovnání posuzovaného smluvního plnění s dostupnými vzorky srovnatelných co do a/ vlastností, b/ velikosti, c/ očekávaného užitku, d/ časového období a e/ lokality.
  • Srovnání ceny reklamy v síti velkoplošných obrazovek s obdobnými produkty.
 1. VÝNOSOVÁ metoda výnosové ocenění vychází z poznatku, že hodnota majetku (předmětu ZZD) je určena očekávaným užitkem (výnosem / ziskem).
  • Určení budoucí hodnoty výnosů / zisku u ocenění podniků.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 13

3/ AXIOM ÉTA


[COB] produktu (zboží / služby / transakce) reprezentuje peněžní částku, zjištěnou na základě porovnávání:

 1. VÝCHOZÍCH cen,
  • Vychází z veřejně známých cen / legálních prodejů / platných k datu ocenění.
 1. SROVNATELNÝCH produktů,
  • Srovnatelnost z hlediska: a/ dostupnosti, b/ užitečnosti / účelu / uspokojení, c/ kvality / standardu a d/ kvantity.
 1. na místním / srovnatelném TRHU,
  • Z pohledu charakteru / rozsahu trhu (evropský trh magnetických rezonancí / místní trh nemovitostí).
 1. za obdobných TRANSAKČNÍCH podmínek.
  • Týkajících se: a/ záruky, b/ obchodních podmínek, c/ účasti prostředníka a d/ rozsahu dodávky.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 14

SCHEMATICKÁ METODIKA STANOVENÍ COB – AXIOM ÉTA


Praktické využití Axiomu Éta je možné znázornit za pomoci schématu.

Axiom Éta

Proces zjištění [COB] dle Axiomu Éta u konkrétního produktu / služby / transakce musí probíhat na základě:

 1. porovnatelných, veřejně známých cen produktu / služby / transakce a
 2. platných k datu realizace produktu / služby / transakce.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 15

SCHEMATICKÁ METODIKA STANOVENÍ COB – AXIOM ÉTA


Pro reprezentaci postupu stanovení [COB] bylo vytvořena schéma, které vysvětluje postup od sběru vzorků až po určení intervalu [COB] a stanovení závěrů ZZD.


SCHÉMA Komplexní schéma cob


Během aplikace koeficientů K1 a K2 je uvažováno celkem osm (8) parametrů.

Dochází k úpravě vzorků na shodnou úroveň oceňovaného produktu z hlediska a/ produktu a b/ transakčních podmínek.

Dle stanovených vah a/ produktů a b/ transakčních podmínek je provedena kalkulace, která hodnotu vzorku zvýší / sníží tak, aby byl s oceňovaným produktem plně srovnatelný.

Následuje a/ určení intervalu [COB] z cen vzorků a b/ srovnání s cenou oceňovaného produktu.

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 16

SCHEMATICKÁ METODIKA STANOVENÍ COB – AXIOM ÉTA


Znalecké zkušenosti se stanovením [COB] v oblasti reklamy / sponzoringu znalce vedou k přezkoumatelnému stanovení hodnoty [COB] intervalem, nikoliv pouze jednou hodnotou, což je znázorněno na následujícím schématu.

Stanovení intervalu COB

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 17

SCHEMATICKÁ METODIKA STANOVENÍ COB – AXIOM ÉTA


Postup stanovení [COB] intervalem se váže na judikát 8 Afs 80/2007-105.


Judikát Nejvyššího správní soud, č. j. 8 Afs 80-2007-105-COB stanovena intervalemSCHÉMA Stanovení COB intervalem

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 18

4/ VLIV ZMĚN CENOVÉ HLADINY NA COB

Inflace

Inflace = růst všeobecné cenové hladiny. Rostou-li ceny, klesá kupní síla peněz. Za stejný obnos můžeme koupit méně produktu.


INFLACE REKLAMNÍCH / SPONZORSKÝCH SLUŽEB


Statistická změna cenové hladiny sponzorských / reklamních služeb, vztažená k roku 2014:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2014 0,82 0,86 0,94 1,02 0,95 1,00 0,97 1,01 1,00 1,01 1,03 1,05 1,08 1,11
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 19

VLIV ZMĚN CENOVÉ HLADINY NA COB


Modelový příklad přepočtu inflace z roku 2006 na rok 2018

 • Zadání „Ceník z roku 2006 obsahuje položku reklamní služby za 10.000 Kč. Jakou má položka hodnotu v roce 2018?“.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2006 1,00 1,04 1,14 1,24 1,15 1,22 1,18 1,23 1,21 1,23 1,25 1,28 1,31

 • V modelovém příkladu dochází ke změně hodnoty o inflaci do budoucna nutné využití matematické operace NÁSOBENÍ (x).
 • Částka v roce 2018 = Částka v roce 2006 x míra změny cenové hladiny roku 2018 (10.000 x 1,31 = 13.100).
 • Přepočtem statistických zjištění bylo určeno, že plnění definované ceníkem z roku 2006 má v roce 2018 hodnotu 13.100 Kč.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 20

5/ KOEFICIENTY AKTIVIT

Koeficienty aktivity (Ka)

Použití Ka je metodickým postupem, jak matematicky / statisticky kvantifikovat odlišný propagační účinek / reklamní dosah propagace ve spojení s určitým druhem sportu.

Ka jsou založeny na rozsáhlém znaleckém zjišťování a/ statistických a b/ mediálně-metrických (sledovanosti) dat.

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 21

KOEFICIENTY AKTIVIT


Význam Ka

Ka se snaží na základě dostupných statistických dat určit, o kolik / kolikrát může být efektivnější propagace spojená s hokejem / fotbalem, například oproti propagaci na turnaji ve stolním tenise.

Ka odrážejí vzájemný vztah očekávané marketingové odezvy sportovních aktivity (druhu sportů).

Základní jednotkou je fotbal / lední hokej. Tyto dva sporty jsou v ČR nejrozšířenější. Proto jsou vztaženy k základní jednotce 100 %, tj. 1,00.PREZENTACE / COB [P] / 01 / 22

KOEFICIENTY AKTIVIT


K přesnému stanovení výsledných Ka byla vybrána čtyři (4) základní kritéria, která Ka ovlivňují:

 1. Počet aktivních sportovců Česká unie sportu (ČUS).
  • Počet aktivních sportovců basketbalu představuje 35 856 sportovců.
 1. Sledovanost sportovních akcí v TVOlympijské hry statistický portál České televize.
  • Rating tenisu (počet diváků, kteří program naladili) byl ve sledovaném období průměrně 242,31 tis. diváků.
 1. Sledovanost sportovních akcí v TV – Vrcholné akce interní data České televize.
  • Rating biatlonu (počet diváků, kteří program naladili) byl ve sledovaném období průměrně 562 tis. diváků.
 1. Fyzická návštěvnost aktivit evidence návštěvnosti akcí klubů / týmů / soutěží.
  • Průměrná návštěvnost futsalu je 317 diváků / akce.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 23

KOEFICIENTY AKTIVIT


Výsledná syntéza dílčích parametrů

 • Z pohledu sponzorského působení bylo provedeno znalecké sjednocení čtyř (4) faktorů, do jednoho (1) výsledného Ka.
 • Každému z parametrů byla určena stejná váha, tj. poměrově 25 %.
 • Finálně byl aplikován subjektivní pohled znalce, vycházející ze znalecké praxe (historická úspěšnost / zájem / rozšířenost aktivity).

SCHÉMA Stanovení koeficientů aktivit

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 24

KOEFICIENTY AKTIVIT

VYBRANÉ AKTIVITY STANOVENÝ KOEFICIENT ZNALCEM
FOTBAL 1,0
LEDNÍ HOKEJ 1,0
TENIS 0,6
BIATLON 0,6
BASKETBAL 0,5
SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ 0,5
BOJOVÉ SPORTY 0,5
CYKLISTIKA 0,5
HÁZENÁ 0,4
STOLNÍ TENIS 0,4
FUTSAL 0,3
FLORBAL 0,3
SILOVÉ SPORTY 0,2
SPOLEČENSKÉ AKCE (VYHLÁŠENÍ SPORTOVCŮ) 0,2
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 25

6/ VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

Obsah vzorového příkladu


A/ Zdrojové podklady

B/ Teoretická obecná východiska

C/ Analýza sjednaného / realizovaného plnění

D/ Proces stanovení [COB]

D/ 1/ Zajištění podkladů pro cenové srovnání

D/ 2/ Tvorba přehledové tabulky výchozích cen / zdrojů

D/ 3/ Stanovení intervalu [COB] dle Axiomu Éta + koeficientu Ka

D/ 4/ Sumarizace stanoveného intervalu [COB]

E/ Aplikace intervalu [COB] na posuzované plnění

F/ Znalecké shrnutí posuzovaného plnění za rok 2018

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 26

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

A/ Zdrojové podklady

Postup ZZD začíná analýzou podkladů předaných objednatelem ZP, společností XYZ s.r.o.


Mezi tyto podklady v případě problematiky [COB] reklamních služeb například patří:

 1. základní informace o zadavateli reklamy výpis z obchodního rejstříku,
 2. smluvní dokumenty smlouvy o reklamě včetně příloh,
 3. ekonomické podklady účetní doklady k realizované reklamě (faktury / úhrady závazků / platby),
 4. marketingové podklady podnikatelský záměr na budoucí období (struktura výnosů / nákladů) / ekonomické doklady o vlivu reklamní kampaně,
 5. majetkové hodnoty / práva k součástem reklamní kampaně ochranné známky k použitým logotypům, grafickému řešení,
 6. ostatní ekonomické podklady k reklamě noví odběratelé (identifikace) / strategie obchodní činnosti (záměry / inovace / zákazníci).
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 27

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

Zdrojové podklady


Mezi tyto podklady v případě problematiky [COB] reklamních služeb například patří:

 1. vizualizace reklamních podkladů videodokumentace / fotodokumentace / ostatní propagační materiály (webové stránky / související tiskoviny, …),
 2. správce daně vyjádření z finančního úřadu / finanční ředitelství,
 3. obžaloba úplné znění / připojení spisů shromážděných v trestní řízení (sdělení obvinění, obžaloba, vyjádření obviněných / obžalovaných, znalecké posudky).

Na základě dodaných zdrojových podkladů znalec aplikuje metody a zvolí vhodný postup vycházející z:

 • odborné literatury,
 • komplexních schémat / ZZD,
 • informací uvedených na veřejně dostupných zdrojích a
 • vlastní databáze znalce.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 28

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

B/ Teoretická obecná východiska

Dalším krokem znalce v procesu ZZD je:

 1. vymezení obecných východisek,
 2. specifikace posuzovaného plnění společnosti XYZ s.r.o. z pohledu:
  • marketingové teorie,
  • sponzora / cílové skupiny,
 1. specifikace cílů posuzovaného plnění a
 2. určení pojmů týkající se zkoumané problematiky.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 29

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

C/ Analýza sjednaného / realizovaného plnění

Po specifikaci teoretických východisek dochází ke zpracování zadané otázky
stanovení [COB].

Prvním (1) krokem je analýza sjednaného / realizovaného plnění na základě předaných podkladů zadavatelem ZP.

Výsledná analýza se sumarizuje do tabulky, ze které je možné zjistit například:

 • agentury realizující plnění,
 • jeho umístění včetně typu zveřejnění,
 • cenu bez DPH,
 • kde bylo plnění umístěno,
 • jeho velikost / počet vystavení a
 • období zveřejnění.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 30

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

Pro potřeby ZZD je dále specifikováno, jaké nástroje / plnění byly realizovány.

Společnost XYZ s.r.o. realizovala sponzoring u těchto nástrojů / plnění:

 1. plošná reklama / stacionární banner, cena 1.470.000 Kč bez DPH:
  • cyklistika, 3 m2 / 6 akcí,
  • florbal, 2 m2 / 12 akcí,
  • skok o tyči, 4 m2 / 2 akce.
 1. LED reklamní panel, cena 2.000.000 Kč bez DPH:
  • bojový sport, 0.5 m2 / 8 akcí,
  • volejbal, 2 m2 / 12 akcí.
 1. velkoplošná LED reklamní obrazovka, cena 450.000 Kč bez DPH:
  • sjezdové lyžování, 2 m2 / 6 akcí.

Realizace rok 2018 celková cena výše uvedených plnění: 3.920.000 Kč bez DPH.

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 31

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

D/ Proces stanovení COB

Jedná se o stěžejní část procesu ZZD.


Sekvenční postup procesu stanovení [COB]:

 1. zajištění podkladů pro cenové srovnání,
 2. tvorba přehledové tabulky výchozích cen / zdrojů,
 3. stanovení intervalu [COB] dle Axiomu Éta + koeficientu Ka,
 4. sumarizace stanoveného intervalu [COB].

Proces stanovení [COB] bude představen na příkladu:
plošná REKLAMA – stacionární banner – 1 m2 / 1 akcecyklistika.

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 32

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

D/ 1/ Zajištění podkladů pro cenové srovnání

 • Podklady pro cenové srovnání plošné reklamy na stacionárním banneru vychází z:
  • veřejně dostupných zdrojů nebo
  • vlastní databáze znalce.
 • Ke srovnání bylo nalezeno celkem jedenáct (11) vzorků plněních srovnatelných s posuzovaným plněním společnosti XYZ s.r.o.

D/ 2/ Tvorba přehledové tabulky výchozích cen / zdrojů

 • Tabulka slouží ke sumarizaci zjištění / matematické kalkulaci dat na stejnou jednotku v případě plošné reklamy na 1 m2 / 1 akce.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 33

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

 • U první (1) nabídky – agentura ABC s.r.o., bylo zjištěno, že banner o délce 1 m2 umístěný 1 měsíc na fotbalové lize stojí 120.000 Kč bez DPH.
 • Sezóna trvá 8 měsíců a počet domácích utkání v sezóně je 15. Tím bylo stanoveno, že za 1 měsíc proběhnou průměrně 2 akce (utkání).
1 2 3 4 5 6 7 8
ZDROJ DAT
TYP SLUŽBY
ZDROJ DAT
SUBJEKT
ZDROJ DAT
DOKUMENT
POČET VELIKOST CENA 1 m2 / 1 akce NEZBYTNÉ KOREKCE
Výpočet           sl. 6 / sl. 5 / sl. 4  
Stacionární banner – fotbalová liga ABC s.r.o. Ceník sezóna 8 měsíců 1 měsíc, 2 akce 1 m2 (bm) 120 000 60 000
 • Obdobný postup byl proveden i u zbylých deseti (10) vzorků.
 • Na tomto základě byl vytvořen přehledný podklad, který jasně vymezil cenu za 1 m2 / 1 akci.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 34

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

D/ 3/ Stanovení intervalu COB dle Axiomu Éta + koeficientu Ka

 • Vypočtená hodnota ceny srovnatelného plnění na fotbalové lize, za 1 m2 / 1 akci vstupuje do výpočtu [COB], kde dojde k zohlednění parametrů tak, aby bylo plnění PLNĚ SROVNATELNÉ s posuzovaným.
 • Pro plnou srovnatelnost je nezbytné zohlednit vybraná kritéria, rozdělená na:
  • srovnatelnost produktů (označení K1 váha 100 %)
  • srovnatelnost transakčních podmínek (označení K2 váha 50 %)
 • Srovnatelnost produktů:
  • V parametru kvality je třeba aplikovat Ka.
  • Dle matematické kalkulace byl zjištěn vzájemný vztah
   fotbal (hokej) / cyklistika v poměru 1 / 0,5 viz str. 22.
  • V ostatních parametrech bylo plnění plně srovnatelné s posuzovaným plněním.
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 35

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

 • Srovnatelnost transakčních podmínek:
  • Plnění je dle transakčních podmínek srovnatelné s posuzovaným plněním.

 • Tento proces ZZD se opakuje u každé položky vstupních cen, které byly z dostupných zdrojů identifikovány znalcem jako použitelné pro provedení cenového srovnání.
 • Výsledkem ZZD je stanovení statistických výstupů (stanovení [COB]) pro stacionární banner1 m2 / 1 akce u cyklistiky.

Příklad výpočtu prostřednictvím kalkulátoru [COB] včetně vzorků upravených o koeficienty:


COB kalkulátor plošná reklama / stacionární banner / 1 m2 / 1 akce

PREZENTACE / COB [P] / 01 / 36

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

D/ 4/ Sumarizace stanoveného intervalu COB

 • Sumarizace je provedena do tabulky, ve které jsou vyobrazeny veškeré nástroje / plnění realizované v rámci posuzovaného plnění.
 • Jedná se o ucelený přehled, který umožní jasně rozpoznat cenové intervaly jednotlivých plnění.

 • Příklad tabulky s ukázkovým plněním, vycházejícím z kalkulátoru [COB]:

  REKLAMNÍ NÁSTROJE COB
  AKTIVITA VELIKOST ROZSAH ZVEŘEJNĚNÍ MIN MAX PRŮMĚR
  plošná reklama – stacionární banner cyklistika 1 m2 1 akce 4 200 60 000 34 439,58
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 37

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

E/ Aplikace intervalu COB na posuzované plnění

 • Stanovené [COB] pro konkrétní plnění se v tomto bodě přepočítávají na realizované plnění.
 • Společnost XYZ s.r.o. realizovala plnění na celkem šesti (6) cyklistických akcích a jejich banner, na kterém bylo vyobrazeno logo společnosti, byl velký 3 m2.

SUBJEKT TYP VELIKOST POČET AKCÍ MIN MAX PRŮMĚR MIN MAX PRŮMĚR
plošná reklama – cyklistika banner 3 m2 6 4 200 60 000 34 440 75 600 1 080 000 619 912
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 38

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

F/ Znalecké shrnutí posuzovaného plnění za rok 2018


 • Výsledkem postupu stanovení [COB] je vymezení celkového intervalu [COB] u posuzovaného plnění, společnosti XYZ s.r.o.
 • V tabulce jsou jednotlivé sporty sumarizovány do jediné položky za a/ banner, b/ LED panel a c/ LED obrazovku.

PLNĚNÍ CENA SJEDNANÁ MIN MAX PRŮMĚR CENA SJEDNANÁ / COB MAX SPLNĚNÍ INTERVALU
banner 1 470 000 281 040 3 185 000 1 859 711 46,15 % SPLŇUJE
LED panel 2 000 000 221 200 1 350 000 825 003 148,15 % NESPLŇUJE
LED obrazovka 450 000 65 230 742 100 560 980 60,64 % SPLŇUJE
CELKEM 2014 3 920 000 567 470 5 277 100 3 245 694 84,98 % SPLŇUJE
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 39

VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

Znalecké shrnutí posuzovaného plnění za rok 2018


 • Z provedeného ZZD vyplývá, že [COB] realizovaného plnění společnosti XYZ s.r.o. v roce 2018 se pohybovala v intervalu

od 567.470 Kč do 5.277.100 Kč
(slovy od Pětsetšedesátsedmtisícčtyřistasedmdesát korun českých
do Pětmilionůdvěstěsedmdesátsedmtisícjednosto korun českých).


PREZENTACE / COB [P] / 01 / 40

7/ JUDIKATURA


 1. Judikát Nejvyššího správní soud, č. j. 8 Afs 80-2007-105-COB stanovena intervalem
 2. Nález Ústavního soudu-Určení obvyklé ceny nemovitosti prodané v dražbě pro účely náhrady škody
 3. Usnesení Nejvyššího soudu, č. j. 6 Tdo 545-2009-Stanovení výše škody
PREZENTACE / COB [P] / 01 / 41

8/ ZÁVĚR


V přednášce byly vymezeny základní pojmy související se stanovením [COB] včetně jejich aplikace v procesu ZZD.

Podstatným krokem při stanovení [COB] je Axiom Éta, ze kterého vyplývá schématická metodika stanovení [COB].

Důraz je kladen i na a/ vliv inflace u reklamních služeb a b/ závažnost použití koeficientů aktivit (Ka), jako převodního můstku mezi jednotlivými sporty.

Znalost problematiky [COB] je přínosná pro pochopení jednotlivých aspektů procesu ZZD, kdy jeho využití může sloužit širokému spektru potencionálních uživatelů.


2024-05-18 11:51:30 / konec výpisu prezentace