7/ DLP

DLP / 05

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení.

Úkoly

  1. Zpracujte graficky organizační strukturu Vaší firmy s popisem vztahů mezi prvky (podřízenost / nadřízenost / druh struktury).
    Organizační strukturu podrobte SWOT analýze. 1, 2
  2. Určete / zdůvodněte, které z řídících funkcí budete vykonávat a/ osobně, b/ kontrolovat a které c/ delegovat. 1, 2
  3. Uveďte a/ předpoklady, b/ znalosti a c/ dovednosti, kterými musí disponovat hlavní manažer (majitel) Vaší firmy. 1, 2
  4. Popište a/ pracovní náplně a b/ rozdělení oprávnění a kompetencí mezi jednotlivé podřízené (pracovní pozice). 1, 2