DELEGOVÁNÍ


Delegování = přenesení úkolů / pravomoci na nižší stupeň řízení (výkonní pracovníci).
Pravomoc se vždy deleguje shora dolů.
(Není možno delegovat odpovědnost!!!! Vždy zůstává u toho, kdo činnost / aktivitu delegoval, ale současně ji má ten, jemuž byla činnost / aktivita přidělena.)


Činnosti vhodné pro delegování:

  • administrativní činnosti (vyřizování korespondence / telefonátů),
  • rutinní práce (sběr vstupních podkladů / zpracování reportů / hromadné úpravy souborů),
  • konkrétní úkoly (základní vize projektu / vypracování předběžných plánů).