PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / OBSAH

Organizování

Obsah prezentace

1/ ORGANIZOVÁNÍ / ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ

2/ STUPNĚ ŘÍZENÍ

3/ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

4/ VYTVÁŘENÍ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

5/ ORGANIZAČNÍ DOKUMENTY

6/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

7/ DLP

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / ÚVOD

Úvod

Systém ORGANIZOVÁNÍ je ovlivňován a/ rozpětím, b/ stupněm řízení a c/ rozdělením pravomocí.

ORGANIZOVÁNÍ = proces tvorby struktury organizace v závislosti na:

 1. velikosti firmy (obrat / počet zaměstnanců, …),
 2. předmětu podnikání,
 3. struktuře kapitálu (vlastní / cizí),
 4. krizové situaci apod.

Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 01

1/ ORGANIZOVÁNÍ / ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ


Posláním je a/ vymezit a b/ zajistit plánované činnosti lidí při plnění cílů firmy.

Jedná se o složku řízení, která následuje po plánování.

Využívá výhod dělby práce / specializace (programátor / opravář elektro / řidič / prodavač, ...).


Příklad

Tím, že se vedení {BB} rozšířilo sortiment o běžecké vybavení, bude nutné zajistit a/ odpovídající prodejní prostory, b/ proškolení zaměstnanců a c/ uzavření partnerství s vybranými výrobci.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 02

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA


Reprezentuje a/ složky (útvary) a b/ vazby (vztahy) mezi nimi (nadřízenost / podřízenost / rovnocennost).Příklad

Všichni pracovníci {BB} se setkávají na společných akcích pořádaných firmou. Existují tak neformální organizační struktury tam, kde jejich existence není nutná (vztahy pracovníků napříč různými prodejnami).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 03

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA


Organizační jednotka označení pro podnik / závod bez ohledu na velikost / význam / postavení / míru pravomoci.


Útvar obecné označení organizačního celku (relativně nezávislé obchodní jednotky v případě značné expanze {BB}).


Dílna produkční / výrobní útvar (soustružna / opravna / montáž / zkušebna / stolárna).


Provoz produkční / výrobní útvar, skládající se z více dílen slučitelného charakteru výroby (více spolupracujících servisních dílen na jednom místě).


Divize organizační celek s uzavřeným okruhem základních funkcí (každá divize má pod sebou útvary, které se mohou specializovat).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 04

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA


Oddělení útvar zajišťující ucelenou agendu, zaměřenou k jednomu předmětu činnosti (ekonomické oddělení / personálně-právní oddělení / marketingové oddělení / obchodní oddělení).


Odbor útvar zajišťující výkon činností k realizaci jedné / více základních funkcí podniku. Je tvořen několika odděleními (odbor řízení investičních projektů / odbor zahraničních zastoupení / personální odbor).


Úsek útvar s komplexním řízením uceleného souboru činností. Reprezentuje odbory (finanční úsek / zdravotní úsek / ICT úsek / divizní úsek).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 05

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Příklad – větší společnost

Velkoobchod distribuující moravská vínašest (6) oddělení: oddělení hlavního manažera / nákupní oddělení / oddělení velkoskladů / odbytové oddělení / ekonomické oddělení / účetní oddělení.

 • U vyššího stupně rozpětí řídí hlavní manažer každé oddělení.
 • U nižšího stupně rozpětí řídí hlavní manažer pouze oddělení velkoskladů a ekonomické oddělení.

Struktura velkoobchodu

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 06

DĚLBA PRÁCE


Pravomoc = souhrn moci / práv, které jsou přiděleny určitému pracovníku / útvaru (finanční / personální).

Odpovědnost (povinnost) = závazek pracovníka plnit úkoly. Odpovědnost je třeba přesně vymezit.

Pravomoc / odpovědnost bývá nazývána souhrnně kompetence / působnost.Příklad

V obchodu s jízdními koly {BB} může zaměstnanec tvořit objednávky potřebného materiálu do výše Kč 35.000,-- bez souhlasu majitele.

Tím si majitel (manažer) zachová určitý stupeň kontroly nad celou firmou (systémem).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 07

DELEGOVÁNÍ


Delegování = přenesení úkolů / pravomoci na nižší stupeň řízení (výkonní pracovníci).
Pravomoc se vždy deleguje shora dolů.
(Není možno delegovat odpovědnost!!!! Vždy zůstává u toho, kdo činnost / aktivitu delegoval, ale současně ji má ten, jemuž byla činnost / aktivita přidělena.)


Činnosti vhodné pro delegování:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 08

DELEGOVÁNÍ


Manažer nesmí delegovat zásadní úkoly v řídící práci, a to:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 09

PARTICIPACE


= podíl na rozhodování / spolurozhodování.Příklad

Při volbě nákupu nové značky jízdních kol manažeři participují společně se servisními techniky. Manažeři získají představu, co by měla nová značka obsahovat / nabízet po stránce opravitelnosti.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 10

ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ


= počet osob přímo podřízených danému manažerovi.


PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 11

ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ

ÚZKÉ rozpětí


Výhody


Nevýhody

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 12

ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ

ŠIROKÉ rozpětí


Výhody


Nevýhody

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 13

2/ STUPNĚ ŘÍZENÍ


Důvodem pro vytváření stupňů řízení je realizace omezeného rozpětí [MANAGEMENTU].

Širší rozpětí předurčuje menší počet stupňů řízení a naopak.


Počet stupňů řízení ovlivňuje:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 14

STUPNĚ ŘÍZENÍ


Vysoký počet stupňů řízení má negativní dopady:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 15

STUPNĚ ŘÍZENÍ


Schématické znázornění stupňů řízení
PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 16

3/ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY


Jednoliniové řídící systémy:


Víceliniové řídící systémy:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 17

LINIOVÝ TYP


Liniová organizační struktura

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 18

LINIOVÝ TYP


Výhody:


Nevýhody:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 19

LINIOVĚ ŠTÁBNÍ TYP


Liniově štábní struktura

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 20

FUNKČNÍ TYP


Funkcionální organizační struktura

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 21

FUNKČNÍ TYP


Výhody:

Nevýhody:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 22

LINIOVĚ FUNKČNÍ TYP


Manažer řídí své podřízené útvary komplexně (má přikazovací / rozhodovací pravomoc).

Liniově funkční typ

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 23

MATICOVÝ TYP


Vyskytuje se při realizaci projektů.

Je charakterizován dvojí (2) podřízeností. Pracovník dostává pokyny od a/ manažera projektu a b/ útvarových manažerů.

Maticová organizační struktura

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 24

MATICOVÝ TYP


Charakteristickým rysem týmů je fakt, že členy týmu netvoří pracovníci jednoho útvaru (obchod / zásobování / doprava, ...).

Tým sdružuje zaměstnance různých specializací / kvalifikační úrovně.


Příklad – jiná společnost

textilním podniku je pro splnění úkolu na výpočet procenta nekvalitní produkce, vznikající díky strojnímu zpracování látek, sestaven tým lidí z dotčených oborů (technolog / seřizovač / tkadlec / obchodní zástupce).

Je praktické nezařazovat do projektového týmu trvale softwarového specialistu. Efektivní využití oddělení informatiky bude na principu "dle potřeby neboli ad hoc".

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 25

4/ VYTVÁŘENÍ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK


Vytváření nižších organizačních složek podniku (úseků / odborů / divizí / sekcí).


Principy dle:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 26

5/ ORGANIZAČNÍ DOKUMENTY


 1. Organizační normy statutární,
 2. organizační normy procesní,
 3. individuální systémové normy,
 4. ostatní písemné dokumenty pro řízení.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 27

ORGANIZAČNÍ NORMY STATUTÁRNÍ


Organizační řád podniku je základní / nejvyšší organizační normou.

Obsahuje ustanovení, která jsou určující (charakteristickým rysem organizačního řádu je stručnost / přesnost) pro chod systému firmy.


Obsah lze rozdělit do tří (3) částí:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 28

ORGANIZAČNÍ NORMY PROCESNÍ


Organizační směrnice jsou závazné vnitropodnikové předpisy. Určují postup, jak co řešit (reklamace zboží na prodejně / přístup k zákazníkům, kteří poptávají servis / půjčování testovacích kol).


Pokyny (organizační pokyny) a/ upravují náležitosti vnitřní organizace práce útvarů a b/ rozpracovávají závazná ustanovení obecně platných obdobných předpisů.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 29

INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉMOVÉ NORMY


Příkaz ředitele podniku je dokument k zabezpečení závažných úkolů s časovým omezením.


Vyhláška slouží k vyhlášení důležitých skutečností / opatření (vyhlášení dovolené).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 30

6/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Logo {BB}

Společnost Begy Bikes, s.r.o. je členěna na pět (5) úseků s působností:

 • finančního manažera,
 • manažera prodeje,
 • manažera marketingu,
 • manažera pro opravné / servisní práce a
 • personalisty.

Funkcionální rozdělení společnosti

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 31


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


Systém ORGANIZOVÁNÍ splňuje tyto charakteristiky:

 • existuje plochá struktura firmy,
 • je uplatňováno šest (6) stupňů řízení,
 • každý manažer rozhoduje na své úrovni řízení.

S touto strukturou jsou spojeny výhody / nevýhody.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 32

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Výhody:

 • odborná způsobilost pracovníků,
 • umožňuje důkladnou kontrolu vrcholovému vedení,
 • respektuje princip pracovní specializace,
 • zjednodušuje odbornou přípravu nových pracovníků.

Nevýhody:

 • malý důraz na strategické cíle společnosti,
 • přeceňování vlastní odbornostinedostatek přehledu o podniku jako celku,
 • horší koordinace při plnění strategických cílů mezi útvary.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 33

7/ DLP

DLP / 05

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení.

Úkoly

 1. Zpracujte graficky organizační strukturu Vaší firmy s popisem vztahů mezi prvky (podřízenost / nadřízenost / druh struktury).
  Organizační strukturu podrobte SWOT analýze. 1, 2
 2. Určete / zdůvodněte, které z řídících funkcí budete vykonávat a/ osobně, b/ kontrolovat a které c/ delegovat. 1, 2
 3. Uveďte a/ předpoklady, b/ znalosti a c/ dovednosti, kterými musí disponovat hlavní manažer (majitel) Vaší firmy. 1, 2
 4. Popište a/ pracovní náplně a b/ rozdělení oprávnění a kompetencí mezi jednotlivé podřízené (pracovní pozice). 1, 2
PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 34

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 05 / 35

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-04-22 02:58:34 / konec výpisu prezentace