ALTMANOVO Z´´ SCORE

Příklad - Altmanovo Z´´ score

AKTIVA PASIVA VZZ
POLOŽKA HODNOTA V TIS. KČ POLOŽKA HODNOTA V TIS. KČ POLOŽKA HODNOTA V TIS. KČ
Aktiva celkem 10,410 Vlastní kapitál 3,175 EBIT (zisk před zdaněním / úroky) 1,113
Oběžná aktiva 3600 závazky z obchodního styku 7,134 EAT (čistý zisk) 706
Cizí zdroje 7235
Nerozdělený zisk 939
  • čistý pracovní kapitál / aktiva celkem = (3 600 – 7 134) / 10 410 = - 0,34.
  • zadržené zisky / aktiva celkem = (939 + 706) / 10 410 = 0,16.
  • EBIT / celková aktiva = 1 113 / 10 410 = 0,12.
  • účetní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota závazků = 3 175 / 7 134 = 0,45.
  • Dílčí výsledky předznamenávají negativní hodnocení v celkovém výsledku.