3/ FINANČNÍ ANALÝZA


Absolutní ukazatele


  • Východiskem jsou údaje z výkazů účetní závěrky podniku (rozvaha / výkaz zisků a ztrát),
  • rozvaha obsahuje veličiny a/ stavové výkaz zisků / ztrát (VZZ) a b/ tokové výkaz cash flow (VCF),
  • absolutní ukazatele představují výsledky a/ horizontální a b/ vertikální analýzy struktury finančních výkazů.