PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / OBSAH

Finanční řízení podniku

Obsah prezentace

1/ ŘÍZENÍ ZÁSOB

2/ CASH MANAGEMENT

3/ FINANČNÍ ANALÝZA

4/ BONITNÍ / BANKROTNÍ MODELY

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / ÚVOD


Úvod

Finanční řízení podniku souvisí s třetí (3) přednáškou, týkající se majetkové / kapitálové struktury.

Ve čtvrté (4) přednášce se doplní znalosti o oblasti řízení a/ zásob a b/ peněžních toků, které ovlivňuji platební schopnost podnikatelského subjektu.

Součást finančního řízení tvoří zpracování finanční analýzy, které jsou vhodné pro komplexní zhodnocení ekonomické situace podniku.

Na základě výsledku z finanční analýzy lze posoudit, kdy se podnik blíží bankrotu / předlužení / platební neschopnosti.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 01

1/ ŘÍZENÍ ZÁSOB


Podnik udržuje zásoby skupin majetku:


PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 02

PROBLEMATIKA ŘÍZENÍ ZÁSOB


PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 03

METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB


ABC

Zásoby se dělí na tři (3) skupiny (A-B-C), které se usměrňují / řídí následovně:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 04

METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB


Just-in-Time

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 05

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI ŘÍZENÍ ZÁSOB


Obrátka zásob

Obrátka zásob

OZ = náklady na prodané zásoby / průměrná výše zásob.

Náklady na prodané zásoby = náklady na prodané výrobky + náklady na prodané zboží + náklady nedokončené výroby + spotřeba materiálu.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 06

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI ŘÍZENÍ ZÁSOB


Doba obratu zásob (DOZ)

Doba obratu zásob (DOZ)

DOZ = 360 * průměrná výše zásob / náklady na prodané zásoby.

Náklady na prodané zásoby = náklady na prodané výrobky + náklady na prodané zboží + náklady nedokončené výroby + spotřeba materiálu.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 07

2/ CASH MANAGEMENT

Cash management

= portfolio nástrojů, umožňuje společnosti a/ efektivně řídit likviditu / cash-flow a b/ optimalizovat nároky na provozní financování.


Cíle řízení likvidity

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 08

VZÁJEMNÝ VZTAH PENĚŽNÍCH VELIČIN

Vzájemný vztah peněžních veličin

Pokladní hotovost + prostředky na bankovních účtech = hotovost.


Hotovost + vklady / pokladniční poukázky / krátkodobé cenné papíry = finanční majetek.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 09

PLÁNOVÁNÍ LIKVIDITY


PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 10

3/ FINANČNÍ ANALÝZA


Absolutní ukazatele


PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 11

A/ HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA


Příklad

Náklady na přepravu pasažéru klesly o 10 % mezi rokem 2018 a 2019. Tržby z prodaných zájezdů přes internet meziročně vzrostly o 35 %. V letech 20182019 rostly mzdové náklady průměrně o 12 % ročně.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 12

B/ VERTIKÁLNÍ ANALÝZA


Příklad

Mzdové náklady tvoří a/ 60 % nákladů osobních b/ 40 % nákladů celkových. Dlouhodobý majetek podniku tvoří 60 % budova s pozemkem a 40 % vybavení prodejen.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 13

INVESTOVANÝ KAPITÁL

Investovaný kapitál

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 14

C/ POMĚROVÉ UKAZATELE


PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 15

1/ RENTABILITA

Rentabilita

= poměřuje výsledky hospodaření s použitými podnikovými zdroji

ROCE = rentabilita investovaného kapitálu

= EBIT / vlastní kapitál + rezervy + dlouhodobé závazky + bankovní úvěry dlouhodobé

ROA = rentabilita aktiv

= EBIT / aktiva

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 16

1/ RENTABILITA

ROE = rentabilita vlastního kapitálu

= čistý zisk / vlastní kapitál

ROS = rentabilita tržeb

= EBIT / (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží)

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 17

2/ LIKVIDITA


Běžná likvidita

= oběžná aktiva / krátkodobé závazky

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 18

2/ LIKVIDITA


Pohotová likvidita

= oběžná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky

Hotovostní likvidita

= peněžní prostředky / krátkodobé závazky

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 19

3/ AKTIVITA


Obrat aktiv

= tržby / aktiva celkem

Obrat dlouhodobého majetku

= tržby / dlouhodobý majetek

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 20

3/ AKTIVITA


Obrat zásob

= tržby / zásoby

Doba obratu zásob

= zásoby / (tržby/360)

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 21

3/ AKTIVITA


Doba splatnosti pohledávek

= pohledávky / (tržby/360)

Doba splatnosti krátkodobých závazků

= krátkodobé závazky / (tržby/360)

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 22

4/ ZADLUŽENOST

Ukazatele zadluženosti

Ukazatel věřitelského rizika

= celkové cizí zdroje / celková aktiva

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv

= vlastní kapitál / aktiva

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 23

4/ ZADLUŽENOST

Ukazatel úrokového krytí

= EBIT / celkový nákladový úrok

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 24

4/ BONITNÍ / BANKROTNÍ MODELY


PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 25

A/ KRALICKŮV RYCHLÝ TEST


PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 26

A/ KRALICKŮV RYCHLÝ TEST

Příklad – Kralickův test

AKTIVA PASIVA VZZ
POLOŽKA HODNOTA V TIS. KČ POLOŽKA HODNOTA V TIS. KČ POLOŽKA HODNOTA V TIS. KČ
Aktiva celkem 10,410 Vlastní kapitál 3,175 EAT (čistý zisk) 706
Krátkodobé závazky 7,134 EBIT (zisk před zdaněním / úroky) 1,113
Dlouhodobé závazky 101 Celkové tržby 45,108
 • kvóta vlastního kapitálu = VK / A * 100 = 3 175 / 10 410 * 100 = 30,5 %
 • doba splácení dluhu = KZ + DZ / EAT = 7 134 + 101 / 706 = 10 let
 • rentabilita tržeb = EBIT / T *100 = 1 113 / 45 108 * 100 = 2,5 %
 • rentabilita aktiv = EBIT / A *100 = 1 113 / 10 410 * 100 = 10,7 %
 • Výsledné hodnoty jsou průměrné.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 27

A/ KRALICKŮV RYCHLÝ TEST


Ukazatel Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení
1 2 3 4 5
Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní
Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let
Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní
PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 28

A/ KRALICKŮV RYCHLÝ TEST

Příklad – Kralickův test

Ukazatel Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení Výsledná hodnota Výsledná známka
1 2 3 4 5
Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 30.50% 1
Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 10 let 3
Rentabilita tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 2.50% 4
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 10.70% 3
Výsledná průměrná známka 2.75
 • Nejhorší hodnocení připadá na rentabilitu tržeb.
 • Pro srovnání byl vypočten Kralickův rychlý test i v následujících letech s těmito výsledky:
  • 2016 známka 2,9 / 2017 známka 3,1 / 2018 známka 3,5 / 2019 známka 3,9.
 • Hodnocení / finanční zdraví společnosti se postupně zhoršuje.
 • Výsledná známka je aritmetický průměr dosažených známek.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 29

B/ ALTMANŮV INDEX DŮVĚRYHODNOSTI

Základní rovnice Altmanova indexu:

Z = 3,3 * EBIT / celková aktiva + 1,0 * tržby / celková aktiva + 0,6 * tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu + 1,4 * zadržené zisky / aktiva celkem + 1,2 * čistý pracovní kapitál / aktiva celkem

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 30

ALTMANOVO Z´´ SCORE


Základní rovnice Z´´score:

Z´´ = 6,56 * čistý pracovní kapitál / aktiva celkem + 3,26 * zadržené zisky / aktiva celkem + 6,72 * EBIT / celková aktiva + 1,05 * účetní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota závazků

PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 31

ALTMANOVO Z´´ SCORE

Příklad - Altmanovo Z´´ score

AKTIVA PASIVA VZZ
POLOŽKA HODNOTA V TIS. KČ POLOŽKA HODNOTA V TIS. KČ POLOŽKA HODNOTA V TIS. KČ
Aktiva celkem 10,410 Vlastní kapitál 3,175 EBIT (zisk před zdaněním / úroky) 1,113
Oběžná aktiva 3600 závazky z obchodního styku 7,134 EAT (čistý zisk) 706
Cizí zdroje 7235
Nerozdělený zisk 939
 • čistý pracovní kapitál / aktiva celkem = (3 600 – 7 134) / 10 410 = - 0,34.
 • zadržené zisky / aktiva celkem = (939 + 706) / 10 410 = 0,16.
 • EBIT / celková aktiva = 1 113 / 10 410 = 0,12.
 • účetní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota závazků = 3 175 / 7 134 = 0,45.
 • Dílčí výsledky předznamenávají negativní hodnocení v celkovém výsledku.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 04 / 32

ALTMANŮV INDEX DŮVĚRYHODNOSTI


VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY Z FAKTORU
Z FAKTOR > 2,99 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci
1,8 < Z FAKTOR  < 2,99 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků
Z FAKTOR  < 1,8 firma je ohrožena vážnými finančními problémy

ALTMANOVO Z´´ SCORE


VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY Z´´ SCORE
Z´´ score > 2,6 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci
1,1 < Z´´score  < 2,6 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků
Z´´ score  < 1,1 firma je ohrožena vážnými finančními problémy

2024-07-13 10:10:56 / konec výpisu prezentace