2/ LIKVIDITA


  • Stav a/ platební schopnosti nebo b/ schopnosti majetku přeměnit se na peněžní prostředky.
  • Do výpočtu vstupují položky oběžného majetku (zásoby / pohledávky / peníze).

Běžná likvidita

= oběžná aktiva / krátkodobé závazky

  • Kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku.
  • Doporučená hodnota se pohybuje mezi 1,6 - 2,5.