B/ ALTMANŮV INDEX DŮVĚRYHODNOSTI

  • Pracuje s výsledky statistické analýzy pomocí ní je možné předpovídat finanční krach společnosti.
  • Při výpočtu je využíváno pěti (5) poměrových ukazatelů.

Základní rovnice Altmanova indexu:

Z = 3,3 * EBIT / celková aktiva + 1,0 * tržby / celková aktiva + 0,6 * tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu + 1,4 * zadržené zisky / aktiva celkem + 1,2 * čistý pracovní kapitál / aktiva celkem

  • Tento výpočtový vzorec však nelze využít pro posuzování českých podniků, kde se základní parametry zásadně liší od podniků v USA.