VZÁJEMNÝ VZTAH PENĚŽNÍCH VELIČIN

Vzájemný vztah peněžních veličin

Pokladní hotovost + prostředky na bankovních účtech = hotovost.


Hotovost + vklady / pokladniční poukázky / krátkodobé cenné papíry = finanční majetek.