ČLENĚNÍ KONTROLNÍCH PROCESŮ


Hledisko Druh kontroly Forma kontroly - příklady
Manažerská kontrola
Strategická Reálná koncepce / programu / aktivita a konkurenční schopnost podniku / zaměření vývoje.
Operativní Technická kontrola / dispečink.
Podněcovací Náměty / tematické úkoly / rozhovory.
Přikazovací Plnění úkolů / dodržení kázně.
Místo
Přímá Fyzická inventura / pochůzky po pracovištích / snímky pracovního dne.
Nepřímá Zprávy / hlášení / výkazy / porady / počítačové sestavy.
Čas
Předběžná - preventivní Srovnání a hodnocení navrhovaných variant / průzkum potřeb / kapacitní propočty.
Průběžná Dispečerská kontrola / operativní porady / mezioperační kontrola.
Následná Rozbor finančních výsledků / účetnictví.
Doba trvání kontroly
Nepřetržitá Automatických technologických procesů / centrální energetický dispečink / sebekontrola.
Občasná pravidelná Inventarizace / rozbor závěrečných účtů / měsíční (týdenní) porady / kolegia.
Občasná nepravidelná Předávací inventura / sociologický průzkum / přepadová kontrola / jednorázová šetření.