PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / OBSAH

Kontrola

Obsah prezentace

1/ PODSTATA KONTROLY

2/ TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ

3/ FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU

4/ KRITICKÉ KONTROLNÍ BODY / STANDARDY / TECHNIKY

5/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

6/ DLP

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / ÚVOD


Úvod

Kontrola zahrnuje veškeré aktivity, jejichž pomocí manažeři zjišťují, zda dosahované výsledky odpovídají výsledkům plánovaným.

Jedna rovina představuje jednoduchý proces, kterým se zjišťuje odchylka plánu od realizace, druhá krajnost chápe kontrolu jako podmnožinu řídící činnosti.

Mezi těmito dvěma (2) krajnostmi je celá řada metod / technik / postupů, které jsou v širším pojetí známy jako funkce kontroly.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 01

1/ PODSTATA KONTROLY


Kontrola

 • Soustavné kritické hodnocení činností, které a/ nastaly, b/ existují (jsou), c/ nastanou s důrazem na porovnání plánucílem, včetně zajištění ekonomické stabilitu systému (firmy).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 02

PODSTATA KONTROLY

Výsledky kontroly / podněty pro MAN:


PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 03

PODSTATA KONTROLY

Funkce kontroly

Obecné funkce


Specifické funkce

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 04

2/ TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ

Typy kontrolních procesů

  Příklad

 • Preventivní srovnání / hodnocení variant / průzkum potřeb / kapacitní propočty (finanční rozpočet).
 • Průběžná operativní porady / dispečerská / mezioperační kontrola.
 • Zpětná vazba rozbor finančních výsledků / analýza účetnictví.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 05

TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ


Preventivní kontrola

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 06

TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ


Příklad – Tesco

Kontrolní systém společnosti zahrnuje:

 • self audit vlastní zaměstnanci,
 • TL&T audit interní auditoři,
 • program kvality externí auditoři,
 • analýzy vzorků mikrobiologická kontrola / laboratorní rozbory.

Předmětem kontroly je čerstvost / rotace zboží / dodržování teplotního řetězce / provozní hygiena (čistota zařízení / výrobních / prodejních prostor) / osobní hygiena zaměstnanců (oblečení) / DDD (Dezinfekce / Dezinsekce / Deratizace) / správné označování zboží / surovin / obaly / odpady.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 07

TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ


Preventivní kontrola


Příklad

Základním požadavkem, který musí splnit nové jízdní kolo je plná funkčnost. Pro její zajištění se uplatňují v celé síti {BB} preventivní postupy, které před / po montáži otestují kvalitu a/ součástek / dílů a b/ odvedené práce servisního technika.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 08

TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ


Průběžná kontrola


Příklad

Společnost {BB} provádí průběžnou interní kontrolu skladových zásob každý měsíc. Tím ověřuje reálný stav a předchází problémům s přebytkem / nedostatkem zásob.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 09

TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ


Kontrola zpětnou vazbou

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 10

TYPY KONTROLNÍCH PROCESŮ

Problematika kontroly

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 11

ČLENĚNÍ KONTROLNÍCH PROCESŮ

Podle úrovně řízení dělíme na:


Vrcholový manažer využívá více nepřímé kontroly, např. kontrolu finanční situace firmy prostřednictvím analýzy účetních výkazů.


Příklad

Společnost {BB} zvažuje koupi konkurenční společnosti. Aby bylo možné ověřit výhodnost investice, manažeři {BB} povedou u této společnosti hloubkovou kontrolu hospodaření, na základě které zváží svůj záměr.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 12

ČLENĚNÍ KONTROLNÍCH PROCESŮ


Operativní kontrolní procesy (kontrolní procesy středních / nižších manažerů) se zaměřují na hospodařeníenergetickými / informačními / lidskými zdrojikratším časovém horizontu.


Příklad

Majiteli {BB} je podřízeno veškeré vedení včetně hlavního kontrolora.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 13

ČLENĚNÍ KONTROLNÍCH PROCESŮ


Hledisko Druh kontroly Forma kontroly - příklady
Manažerská kontrola
Strategická Reálná koncepce / programu / aktivita a konkurenční schopnost podniku / zaměření vývoje.
Operativní Technická kontrola / dispečink.
Podněcovací Náměty / tematické úkoly / rozhovory.
Přikazovací Plnění úkolů / dodržení kázně.
Místo
Přímá Fyzická inventura / pochůzky po pracovištích / snímky pracovního dne.
Nepřímá Zprávy / hlášení / výkazy / porady / počítačové sestavy.
Čas
Předběžná - preventivní Srovnání a hodnocení navrhovaných variant / průzkum potřeb / kapacitní propočty.
Průběžná Dispečerská kontrola / operativní porady / mezioperační kontrola.
Následná Rozbor finančních výsledků / účetnictví.
Doba trvání kontroly
Nepřetržitá Automatických technologických procesů / centrální energetický dispečink / sebekontrola.
Občasná pravidelná Inventarizace / rozbor závěrečných účtů / měsíční (týdenní) porady / kolegia.
Občasná nepravidelná Předávací inventura / sociologický průzkum / přepadová kontrola / jednorázová šetření.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 14

ČLENĚNÍ KONTROLNÍCH PROCESŮ


Hledisko Druh kontroly Forma kontroly - příklady
Rozsah
Komplexní Rozbor ročních výsledků / analýza účinnosti systému řízení / systém řízení jakosti. Rozbor zavádění nového výrobku / zhodnocení efektivnosti investice / rozbor zásob / kvalifikační struktury.
Dílčí Kapacitní propočet / kontrola nákladů / výpočet efektivnosti investic.
Stejnorodá činnost
Globální Přehled vybraných ukazatelů souhrnně charakterizujících podnik / tržby / export.
Individuální souborná Kontrola všech případů přístrojů / pracovníků / cestovních účtů / mzdových listů.
Individuální namátková Nahodilý výběr podle zkušenosti kontrolora - vybrané kusy / doklady / období / pracovníci.
Individuální výběrová Statistická kontrola výroby součástek / výzkum veřejného mínění.
Způsob vyjádření
Slovní Hodnocení pracovníků / zpráva / rozbor příčin.
Hmotná Srovnání technických parametrů / měření počtem ks / kg / m / l.
Hodnotová Kalkulace / cenové porovnání / bankovní kontrola při poskytování úvěru / objem zboží.
Systém
Vnější Cenový dohled / finanční úřad.
Vnitřní Každý manažer / technická kontrola.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 15

3/ FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU

Kontrolní proces dělíme na pět (5) sekvenčních fází:

 1. zabezpečení informací (pochůzky po pracovišti),

 2. ověřování správnosti získaných informací (kontrola výkazů práce),

 3. hodnocení kontrolovaných procesů (analýza vytíženosti pracovníka),

 4. závěry / návrhy [MANAGEMENTU] (propuštění pracovníka),

 5. zpětná kontrola (namátková kontrola plnění opatření z bodu 4/).
PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 16

FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU


1/ Zabezpečení informací pro kontrolu

2/ Ověřování správnosti získaných informací

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 17

FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU


3/ Hodnocení kontrolovaných procesů

4/ Závěry a návrhy opatření pro řídící subjekt

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 18

FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU


5/ Zpětná kontrola


Při komplexní kontrolní činnosti podniku slouží celá řada druhů / forem kontrol, které se vzájemně doplňují.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 19

4/ KRITICKÉ KONTROLNÍ BODY / STANDARDY / TECHNIKY


Standardy kritických kontrolních bodů

jsou "metrem", kterým se měří skutečně vykonaná / očekávaná práce.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 20

STANDARDY KRITICKÝCH KONTROLNÍCH BODŮ


Všechny cíle / taktiky / postupy / rozpočty mohou sloužit jako standardy.

praxi se obvykle používají tyto standardy:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 21

KONTROLNÍ TECHNIKY


PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 22

NEGATIVNÍ JEVY V KONTROLE


Negativní jevy, snižující účinnost kontroly:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 23

NEGATIVNÍ JEVY V KONTROLE


Negativní jevy, snižující účinnost kontroly:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 24

NEGATIVNÍ JEVY V KONTROLE


Jak čelit negativním jevům:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 25

5/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Logo {BB}

Kontrola ve společnosti {BB} probíhá na základě obecně stanoveného postupu:

 • stanovení cílů kontroly,
 • stanovení kritérií / měřítek,
 • porovnání zjištěných výsledků se stanovenými kritérii a vyhodnocení,
 • stanovení závěru kontroly případně zajištění nápravy.

Kontrola je zaměřena především na kvalitu práce / finanční bilanci / spokojenost zákazníků.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 26


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Za tímto účelem má {BB} přesně specifikován požadovaný standard služeb / podmínky jejich poskytování / způsob kontroly / reklamace kvality.

Ve společnosti probíhá například:

Kontrola kvality dodávaného zboží, výběr pouze ověřených dodavatelů, u cyklistických přileb musí být dodržena česká norma ČSN EN 1078 (832166), která vychází z evropské normy EN 1078:1997.

Obecně se u zboží kontroluje země původu / četnost reklamací / funkčnost / technická náročnost apod..

Kontrola zpětné vazby zákazníka (průzkum spokojenosti / stálost zákazníka) – má na starosti marketingový manažer, podává průběžné zprávy majiteli firmy.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 27


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Uplatňována je též průběžná kontrola prodejních procesů / pracovníků – plnění zadaných úkolů jednotlivými pracovníky a jejich přístup k zákazníkům.

Tuto KONTROLU má v kompetenci obchodní manažer, který spolupracuje s manažerem jednotlivých poboček a zjištěné výsledky předává majiteli na pravidelných měsíčních poradách.

{BB} má provedenu certifikaci [MANAGEMENTU] jakosti dle normy ISO 9001:2000.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 28

6/ DLP

DLP / 07

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Navrhněte a/ jaké procesy budou ve Vaší firmě kontrolovány a b/ přiřaďte je do kompetencí konkrétních osob. 1, 2
 2. Popište způsob propojení výsledků kontroly se systémem hodnocením zaměstnanců. 1, 2
 3. Zjistěte podmínky zavedení certifikace kvality podle normy ISO 9001 pro Vaši firmu. 1, 2
PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 29

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 07 / 30

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-04-20 05:52:34 / konec výpisu prezentace