KONCEPCE „7 S“


Strategie – programové stanovisko vrcholového vedení firmy. Zachycuje vymezení / uspořádání soustavy cílů / postup k jejich dosažení.

Příklad

Strategií ve společnosti {BB} pro tento rok je zefektivnění servisu jízdních kol díky většímu počtu školení servisních techniků.


Struktura – vymezení / funkční náplň / vazby dílčích částí organizačního systému (vztahy nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce / kontrolní vazby / vazby sdílení informací atd).

Příklad

V {BB} je nastaven vnitřními pravidly postup složitějšího rozhodování na prodejně, kdy není k dispozici vedení společnosti. Nejvyšší postavení má nejzkušenější zaměstnanec.