PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / OBSAH

Manažerské funkce / osobnost manažera

Obsah prezentace

1/ MANAŽERSKÉ FUNKCE

2/ SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU

3/ ROZHODUJÍCÍ FAKTORY ÚSPĚŠNÉ PRÁCE MANAŽERA

4/ OSOBNOST MANAŽERA

5/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

6/ DLP

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / ÚVOD

Úvod

Manažer je řídící pracovník, který má podřízené. Je nazýván vedoucí / náměstek / přednosta / ředitel / šéf / boss, atd. Manažerské funkce jsou typické činnosti, které manažer ve své práci vykonává. S kvalitou těchto činností souvisí prosperita celé společnosti / organizace.
Základní podmínkou úspěšného vykonávání manažerských funkcí je autorita. Tu tvoří soubor předpokladů, které jsou vrozené / získané.
S postupným rozšiřováním firmy se dostal manažer do situace, kdy není schopen podnik efektivně řídit a je nucen angažovat další vrcholové manažery.

Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 01

1/ MANAŽERSKÉ FUNKCE


Typické činnosti / funkce manažera:

A/ manažer kvality vyhodnocování výsledků kvality / zjišťování příčin nekvality / zajišťování interních auditů,

B/ manažer logistiky organizace logistických procesů / komunikace se zákazníky,

C/ produktový manažer analýza potřeb zákazníků / návrhy na zvýšení prodejů,

D/ projektový manažer sestavení projektového týmu / definování dílčích cílů / určení odpovědností za plnění úkolů,

E/ finanční manažer sestavení ročních plánů / rozbor hospodářských výsledků / návrhy daňové optimalizace,

F/ výrobní manažer implementace strategie společnosti / rozvoj a hodnocení pracovníků apod.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 02

MANAŽERSKÉ FUNKCE


Frekventované manažerské funkce:

Příklad

Z důvodu zvýšení měsíční produkce prodeje jízdních kol (plán), musí {BB} umět a/ definovat potřeby tohoto záměru (organizovat) a b/ učinit konkrétní kroky, aby cíle bylo dosaženo (výběr a vedení nejenom lidí). V neposlední řadě musí být {BB} schopen všechny předešlé kroky c/ vyhodnocovat a případně d/ upravovat (kontrolovat).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 03

MANAŽERSKÉ FUNKCE


Pro výše popisovaných pět (5) funkcí je společné, že jimi prostupují tzv. průběžné manažerské funkce, tj.:


Příklad

Manažeři {BB} analyzují plán / prodejnost sortimentu / výkonnost prodejců / kontrolní mechanismy.
Rozhodují o a/ podobě plánu, b/ kterou značku jízdních kol budou upřednostňovat, c/ systému způsobu servisu, d/ vhodnosti systému kontroly.
Koordinují pracovníky, jejich způsob komunikace se zákazníky apod.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 04

2/ SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU


Každá firma (podnik) existuje ve svém vnitřním prostředí (je součástí většího systému (odvětví), tzv. ekonomického systému. Firma a/ obdrží určité vstupy, b/ přemění je a c/ přesune výstupy do vnějšího prostředí.


Jakákoliv firma (podnik) musí být chápána jako otevřený systém, který zahrnuje vazby se svým vnějším prostředím.


Výkonní manažeři pravidelně sledují vnější prostředí. V jejich silách není možnost prostředí změnit, mohou pouze reagovat / přizpůsobit se.


Příklad

V případě {BB} jsou vstupem nová / neseřízená jízdní kola. Tyto vstupy zaměstnanci konkrétními aktivitami přemění na výstupy a následně je nabídnou k prodeji na pobočkách.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 05

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU


Vstupy z VNĚJŠÍHO prostředí mohou zahrnovat a/ lidský prvek (jejich znalosti / dovednosti) a b/ kapitál.


Model vstup výstup

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 06

3/ ROZHODUJÍCÍ FAKTORY ÚSPĚŠNÉ PRÁCE MANAŽERA


Kritické faktory úspěchu Critical Success Factors (CSF) se snaží a/ koncentrovat pozornost vedoucích pracovníků na ty stránky jejich práce, které pro ně mají zásadní význam a b/ výsledky využít pro celkové zlepšení činnosti firmy.


PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 07

KONCEPCE „7 S“

Je uceleným rozborovým přístupem, založeným na stanovení / vzájemné podmíněnosti sedmi (7) významných faktorů:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 08

KONCEPCE „7 S“


Strategie – programové stanovisko vrcholového vedení firmy. Zachycuje vymezení / uspořádání soustavy cílů / postup k jejich dosažení.

Příklad

Strategií ve společnosti {BB} pro tento rok je zefektivnění servisu jízdních kol díky většímu počtu školení servisních techniků.


Struktura – vymezení / funkční náplň / vazby dílčích částí organizačního systému (vztahy nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce / kontrolní vazby / vazby sdílení informací atd).

Příklad

V {BB} je nastaven vnitřními pravidly postup složitějšího rozhodování na prodejně, kdy není k dispozici vedení společnosti. Nejvyšší postavení má nejzkušenější zaměstnanec.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 09

KONCEPCE „7 S“

Spolupracovníci – lidé, kteří se rozhodovací / výkonnou činností podílejí na realizaci manažerských funkcí.

{BB} se od svého založení neustále rozrůstá, nyní má několik desítek zaměstnanců.

Systémy řízenípostupy / metody / techniky manažerské práce. Usnadňují zhodnocení znalostí / zkušeností / dovedností pro plnění jejich funkčního poslání v činnosti firmy.

Odpovědnost za obchod {BB} má vždy vedoucí dané směny.

Sdílené hodnoty – dávají základní orientaci pro sociální / hospodářské / kulturní poslání činnosti kolektivů firmy. Spoluvytvářejí motivační prostředí.

V {BB} se může servisní technik / prodejce vypracovat na vyšší pozici. TOP management ho podporuje.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 10

KONCEPCE „7 S“


Styl manažerské prácetypický způsob jednání TOP managementu při uplatňování manažerských funkcí.

Příklad

Důraz na včasné plnění úkolů, důsledné / přesné vedení záznamů / timemanagement / sebevzdělávání.


Schopnosti – soubor znalostí / schopností / dovedností / návyků lidského prvku.

Příklad

{BB}přesný postup pro servis odpružených vidlic jízdních kol, který umí aplikovat hlavní servisní technici.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 11

KONCEPCE "KRITICKÝCH FAKTORŮ ÚSPĚCHU"


Za "kritické faktory", které výrazně ovlivňují prosperitu firmy, se považují:


Příklad

V {BB} jsou schopnosti servisních techniků přeměňovány na kvalitní služby v podobě servisu jízdních kol. Výstupem je konkrétní číslo za konkrétní rok.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 12

4/ OSOBNOST MANAŽERA


"Kvalifikovaný manažer – iniciátor prosperity podniku".


Úlohou manažera je přimět zaměstnance k dosažení vytyčených cílů. Ke splnění musí mít prvotně vlastnosti, které jsou vrozené / získané:

 1. Potřeba řídit Lidé, kteří chtějí řídit ostatní a důvodu racionálního uspokojení, se stávají úspěšnými manažery.
 2. Potřeba moci Dobrý manažer musí mít silný vliv na ostatní. Aplikuje se autorita / znalosti / zkušenosti / dovednosti.
 3. Schopnost vcítit se (empatie) Cit / pochopení pro prvky vnímaného / vnějšího okolí (protihráči / zaměstnanci, ...)

Příklad

Majitel {BB} rozděluje na konci každého roku vždy část zisku společnosti nejaktivnějším zaměstnancům jako motivaci pro další roky.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 13

OSOBNOST MANAŽERA


Vlastnosti ideálního manažera

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 14

POSTAVENÍ MANAŽERA V ORGANIZACI


Obvykle se manažeři rozdělují do tří (3) úrovní:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 15

DOVEDNOSTI / CHARAKTER MANAŽERSKÉ PRÁCE


Dovednosti:


PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 16

DOVEDNOSTI / CHARAKTER MANAŽERSKÉ PRÁCE

Každý manažer využívá dovednosti. Jejich podíl je rozdílný podle jednotlivých manažerských úrovní.


Požadavky na dovednosti práce a její typologie

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 17

MANAŽERSKÉ STYLY ŘÍZENÍ


Příklad

Spojení liberálního / demokratického stylu řízení využívá Jan Beger, majitel {BB}. Sní o možné aplikaci výlučně liberálního stylu i během vedení nejníže postavených zaměstnanců.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 18

MANAŽERSKÉ STYLY ŘÍZENÍ


Profil manažera charakterizují jeho funkce (působnost / nároky):

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 19

MANAŽERSKÉ STYLY ŘÍZENÍ


Zásadní přístupy


Úroveň sebekontroly u manažera prokazuje vyspělost osobnosti.
Sebekontrola pramení z pocitu odpovědnosti vůči sobě i okolí (vnitřní / vnější).

Příklad

V případě zjištění zásadní chyby zaměstnance je v {BB} povinností porozumět problému z obou stran. Dle míry "zavinění" se přijímají konkrétní nápravná optření.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 20

HOSPODAŘENÍ S ČASEM MANAŽERA – TIMEMANAGEMENT


P. Drucker: "Kdo neumí řídit svůj čas, neumí řídit vůbec nic."

Paretova formule:
80 % času vynakládáme na úkoly, které přinášejí pouze 20 % výsledků,
20 % času vynakládáme na úkoly, které však přinášejí 80 % výsledků.A

10 % času

70 % výsledků

nejdůležitější / časově příliš málo

B

20 % času

20 % výsledků

vyvážené / střední důležitosti

C

70 % času

10 % výsledků

drobné / rutinní / delegovat!

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 21

ZÁSADY PRÁCE MANAŽERA

Příklad

V {BB} využívají webovou aplikaci Jira Software, ve které si manažeři zaznamenávají úkoly včetně časové vytíženosti a termínu splnění. Majitel některé úkoly deleguje a má plnou kontrolu nad probíhajícími aktivitami.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 22

ORGANIZACE ČASU MANAŽERA


Přehled o účelném využití času poskytuje rozbor snímků pracovního dne – alespoň 1 × ročně zaznamenávat / analyzovat činnosti dva (2) týdny.


Analýza "zlodějů času" (příčiny časové tísně):

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 23

ZÁSADY VEDENÍ PORADZávěr výsledky / úkoly / včasný zápis (ihned nebo do 2 dnů)


Příklad

Vedení společnosti {BB} směřuje porady vždy na pondělí od 10:00 do 11:00. Během nich je věnován prostor možným návrhům na inovace, diskuzím o novinkách na trhu apod.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 24

ORGANIZACE ČASU MANAŽERA


Celkově


Příklad

Majitel společnosti {BB} ví, že není možné pouze pracovat, proto do společných prostor umístil posilovnu, kde si zaměstnanci mohou odpočinout / relaxovat / komunikovat. Nikoliv na sociálních sítích!!!

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 25

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

POZITIVNÍ TYP (dobrý manažer) NEUTRÁLNÍ TYP (horší manažer) NEGATIVNÍ TYP (nevyhovující manažer)
ptá se "Proč ne?" říká "Ne" říká "Nikdy"
orientuje se na výsledky orientuje se na pravidla orientuje se na teoretické metody
říká "Udělej to hned!" říká "Vyčkejme!" říká "Není třeba to dělat!"
důvěřuje podezírá nedůvěřuje
bere na sebe riziko vyhýbá se riziku vyhýbá se akcím / zdravě neriskuje
je otevřený je uzavřený je tajnůstkář
vybírá si nejlepší lidi vybírá si špatné lidi nezajímá se vůbec o lidi
podporuje produktivitu podporuje politiku vzbuzuje konflikty
koučuje / mentoruje / učí / motivuje kritizuje / nezajímá se nadává / demotivuje
touží po změně obdivuje pořádek / řád vzývá staré zlaté časy
inovuje kopíruje ničí inovace
odstraňuje bariéry vyzvedá potíže vytváří potíže
jedná eticky jedná situačně jedná neeticky
orientuje se na zákazníky orientuje se na společnost / firmu orientuje se na sebe
komunikuje osobně komunikuje písemně nekomunikuje
odměňuje výtečnost odměňuje průměrnost neodměňuje žádné aktivity
celý život se učí nemá zájem se učit všechno ví
PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 26

USPOŘÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU


Dobře uklizený pracovní stůl zvyšuje efektivitu práce. Naopak chaos vyvolává pocit stresu.


Správné uspořádání pracovního stolu:


 1. Počítač nastavte přímo proti sobě do vzdálenosti 50 – 70 cm. Měl by být v úrovni očí, využijte speciální stojany.
 2. Předměty nejčastější potřeby (telefon / tužky / diář, ...) mějte seřazeny na své dominantní straně.
 3. Předměty denní potřeby mají své místo na stole, ostatní ukliďte do šuplíku / skříňky

Reflex: Jak uspořádat pracovní stůl [online]. c2019:  www.reflex.cz

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 27

5/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Logo {BB}

Majitel společnosti {BB} řešil nepříjemné situace s podřízenými, kteří zastávají manažerské pozice.

Zjistil, že vedoucí pobočky v Hradci Králové a jeho tým nepodává výkony jako ostatní pobočky {BB}. Problém analyzoval a zjistil, že manažer tráví se svými podřízenými méně času.

Při důvěrném rozhovoru zjistil, že vedoucí končí v práci dříve, protože chce trávit více času s rodinou.

Majitel celou situaci promyslel a klidným / věcným tónem mu vyjádřil pochopení.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 28

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Na druhou stranu majitel připomněl, že si tuto pozici dotyčný manažer pobočky sám vybral a pokud chce i nadále pobírat konkrétní plat, bude muset svůj denní rytmus práci na pobočce přizpůsobit

Zároveň mu jako alternativní řešení nabídl jinou pozici ve firmě, která by nebyla časově tolik náročná.

Manažer dostal čas všechno si v klidu rozmyslet.

Vzhledem k tomu, že mu na místě, které zastával záleželo, rozhodl se požadavky majitele respektovat.

Na tomto příkladu je patrné, že nejvýše postavení zaměstnanci / manažeři / majitelé, ovládájí zásady asertivního chování.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 29

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Druhou situací, se kterou se majitel {BB} musel vypořádat, byl problém s kvalitou práce jednoho z nejlepších zaměstnanců.

Problém u zaměstnanec byl umocněn postupnou ztrátou motivace, kdy své neúspěchy vztahoval k abstraktním stavům, jako nedostatku štěstí / chuti / motivace. Obecně se situací neměl chuť nic zásadního dělat.

Majitel a zaměstnanec domluvili společný oběd, který snížil formálnost setkání a lépe navodil atmosféru důvěry.

Během posezení mu majitel navrhl, aby začal pracovat na nových zakázkách. Vyzdvihl jeho výborné výsledky uplynulých let včetně jeho obchodního talentu.

Na základě rozhovoru získal zaměstnanec pozitivní zpětnou vazbu, místo pohrůžek a nástinu možných sankcí.

Po dvouměsíčním úsilí pak skutečně získal kontrakt, který patřil mezi nejlepší v jeho dosavadní kariéře a společnost {BB} z něj profitovala několik let.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 30

6/ DLP

DLP / 02

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.


Úkoly

 1. Popište schematicky (graf / obrázek) strukturu [MANAGEMENTU] Vaší společnosti s důrazem na sekvenční řazení funkcí / pozic. 1, 2
 2. Vymezte organizaci času jednoho (1) dne firmního manažera (časový harmonogram / vykonávané činnosti apod.) – chronometráž. 1, 2
 3. Stanovte firemní koncepci „7S“. 1, 2
PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 31

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 02 / 32

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-07-13 09:48:32 / konec výpisu prezentace