METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU


Dlouhodobý hmotný majetek


Při stanovení nákladové hodnoty majetku se nejprve stanoví výchozí hodnota. Ta udává, za kolik by se dal obdobný majetek pořídit k datu ocenění, přičemž lze vycházet z:

  • ceny srovnatelného zařízení,
  • cenových indexů (vydává Český statistický úřad),
  • pracnosti.

V následujícím kroku je třeba odečíst míru opotřebení oceňovaného majetku.