ADMINISTRATIVNÍ OCENĚNÍ


  • Jedinou závaznou normou pro oceňování je zákon o oceňování majetku.
  • Na tento zákon navazuje vyhláška Ministerstva financí ČR.
  • Zákon pracuje s pojmem ceny obvyklé.

Cena obvyklá (COB)

= cena, která byla dosažena při a/ prodejích stejného / obdobného majetku nebo b/ poskytování stejné / obdobné služby, v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.