PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / OBSAH

Oceňování majetkové podstaty

Obsah prezentace

1/ OCENĚNÍ PODNIKU ÚPADCE

2/ VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V

3/ METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (DM)

4/ METODY OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU (OM)

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / ÚVOD


Úvod

Před začátkem zpeněžování majetkové podstaty musí KM / IS zjistit, jaká je reálná tržní hodnota majetku, který se chystá prodávat.

Postupy k určení této hodnoty majetku budou vysvětleny v osmé (8) přednášce.

Zaměříme se na základní metody oceňování jednotlivých majetkových položek.

Realizací ocenění majetkové podstaty je splněn předpoklad pro zahájení zpeněžování / prodeje.

Zkratky

 • – insolvenční řízení
 • KM – krizový manažer
 • PO – právnická osoba
 • – bankovní účet
 • COB – cena obvyklá
 • IS – insolvenční soud / správce
 • FO – fyzická osoba
 • ZP – znalecký posudek
 • ZOM – zákon o oceňování majetku
PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 01

1/ OCENĚNÍ PODNIKU ÚPADCE


Znalec

 • Skládá odborné zkoušky. Poté je na základě rozhodnutí soudu zapsán do seznamu znalců. Zápisem je oprávněn podávat ZP.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 02

OCENĚNÍ PODNIKU ÚPADCE


V rámci ocenění se pracuje s pojmy:


Základní přístupy k ocenění podniku vedou ke stanovení:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 03

TRŽNÍ HODNOTA


Tržní hodnota

= odhadnutá částka, za kterou je majetek směněn k datu ocenění mezi a/ koupěchtivým kupujícím a b/ prodejechtivým prodávajícím při transakci mezi samostatnými / nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně / rozumně / bez nátlaku.


(definice zpracovaná Mezinárodní organizací pro oceňování)

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 04

Použití tržního ocenění

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 05

ADMINISTRATIVNÍ OCENĚNÍCena obvyklá (COB)

= cena, která byla dosažena při a/ prodejích stejného / obdobného majetku nebo b/ poskytování stejné / obdobné služby, v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 06

CENA OBVYKLÁ


Do COB by se neměly projevit vlivy:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 07

Použití administrativního ocenění

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 08

DALŠÍ TYPY CEN


Cena administrativní


Cena pořizovací


Cena reprodukční


Věcná hodnota

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 09

2/ VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU VMajetkové ocenění


1/ Ocenění účetní hodnotou

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 10

VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


2/ Ocenění likvidační hodnotou3/ Substanční hodnota (hodnota hmotné / nehmotné podstaty podniku)


PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 11

VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


Výnosové metody


PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 12

3/ METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (DM)


Nehmotný majetek


Nehmotný majetek představují "majetková práva":

Přihlašování těchto práv se provádí na Úřadě průmyslového vlastnictví.


Nehmotný majetek – ochranná známka

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 13

METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU


Nemovitý majetek


Informace potřebné k ocenění nemovitostí:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 14

METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU


Nemovitý majetek


Postup ocenění jednotlivých druhů nemovitého majetku je upraven ZOM a je pravidelně aktualizován prostřednictvím prováděcí vyhlášky, kterou vydává každoročně Ministerstvo financí ČR.


Administrativní cena dle ZOM se stanoví:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 15

METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU


Dlouhodobý hmotný majetek


Při stanovení nákladové hodnoty majetku se nejprve stanoví výchozí hodnota. Ta udává, za kolik by se dal obdobný majetek pořídit k datu ocenění, přičemž lze vycházet z:

V následujícím kroku je třeba odečíst míru opotřebení oceňovaného majetku.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 16

METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU


Kategorizace movitého majetku pro ocenění

Označení kategorie Majetek Životnost
(T)
A
 • počítače
 • počítačové periférie
4
B
 • software
 • elektronika
 • ostatní drobné předměty
5
C
 • elektrické přístroje
 • ruční nářadí
8
D
 • nábytek
10
E
 • sklo, porcelán
2
PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 17

4/ METODY OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU (OM)


Zásoby


Peníze

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 18

METODY OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU


Pohledávky


PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 19

METODY OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU


Pohledávky


Dní po lhůtě splatnosti Srážkový koeficient v %
do splatnosti 3
po <= 30 9
> 30 <= 90 20
> 90 <= 180 29
> 180 <= 365 68
> 365 100

2021-09-28 06:51:10 / konec výpisu prezentace