PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / OBSAH

Oceňování majetkové podstaty

Obsah prezentace

1/ OCENĚNÍ PODNIKU ÚPADCE

2/ VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V

3/ METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (DM)

4/ METODY OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU (OM)

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / ÚVOD


Úvod

Před začátkem zpeněžování majetkové podstaty musí KM / IS zjistit, jaká je reálná tržní hodnota majetku, který se chystá prodávat.

Postupy k určení této hodnoty majetku budou vysvětleny v osmé (8) přednášce.

Zaměříme se na základní metody oceňování jednotlivých majetkových položek.

Realizací ocenění majetkové podstaty je splněn předpoklad pro zahájení zpeněžování / prodeje.

Zkratky

 • – insolvenční řízení
 • KM – krizový manažer
 • PO – právnická osoba
 • – bankovní účet
 • COB – cena obvyklá
 • IS – insolvenční soud / správce
 • FO – fyzická osoba
 • ZP – znalecký posudek
 • ZOM – zákon o oceňování majetku
PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 01

1/ OCENĚNÍ PODNIKU ÚPADCE


Znalec

 • Skládá odborné zkoušky. Poté je na základě rozhodnutí soudu zapsán do seznamu znalců. Zápisem je oprávněn podávat ZP.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 02

OCENĚNÍ PODNIKU ÚPADCE


V rámci ocenění se pracuje s pojmy:


Základní přístupy k ocenění podniku vedou ke stanovení:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 03

TRŽNÍ HODNOTA


Tržní hodnota

= odhadnutá částka, za kterou je majetek směněn k datu ocenění mezi a/ koupěchtivým kupujícím a b/ prodejechtivým prodávajícím při transakci mezi samostatnými / nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně / rozumně / bez nátlaku.


(definice zpracovaná Mezinárodní organizací pro oceňování)

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 04

Použití tržního ocenění

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 05

ADMINISTRATIVNÍ OCENĚNÍCena obvyklá (COB)

= cena, která byla dosažena při a/ prodejích stejného / obdobného majetku nebo b/ poskytování stejné / obdobné služby, v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 06

CENA OBVYKLÁ


Do COB by se neměly projevit vlivy:

COB se stanoví výhradně porovnáním (s cenami skutečně dosaženými na trhu u stejných / srovnatelných produktů).

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 07

Využití COB v praxi


PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 08

Postup zjištění COB

Interval COB

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 09

COB jako porovnávací metoda

VÝHODY (+) NEVÝHODY (-)
Užívání konkrétních cen / tržních hodnot stejných / srovnatelných produktů přímo z trhu. Neexistence / nedostupnost srovnatelných vzorků.
Jednoduchý propočet. Nepřesně definované parametry oceňovaného / porovnávaného vzorku.
Poznatky z praxe / reálné tržní hodnoty. Pracnější příprava srovnatelných dat.
Výsledky se nejvíce blíží realitě. Časově náročné získávání srovnatelných vzorků / cen.
Porovnávané vzorky skutečné / ověřitelné. Nepoužitelná u jedinečných produktů.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 10

DALŠÍ TYPY CEN


Cena administrativní


Cena pořizovací


Cena reprodukční


Věcná hodnota

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 11

2/ VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU VMajetkové ocenění


1/ Ocenění účetní hodnotou

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 12

VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU

Ocenění účetní hodnotou

VÝHODY (+) NEVÝHODY (-)
vysoká prokazatelnost ocenění užívá neaktuálních / historických cen
zobrazuje proporce majetkové / zdrojové struktury postupem času se odchyluje od ekonomické reality
metodicky jednoduchá čerpá pouze informace z účetních evidencí
časově nenáročná malá / omezená vypovídací schopnost
PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 13

VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


2/ Substanční hodnota (hodnota hmotné / nehmotné podstaty podniku)


PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 14

VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


2/ Substanční hodnota


VÝHODY (+) NEVÝHODY (-)
poskytuje věrohodné / snadno kontrolovatelné výsledky vyčísluje náklady na znovupořízení / neodráží dokonale tržní hodnotu
stanovuje reprodukční náklady majetku nebere důsledně v úvahu morální zastarání / využití / využitelnost majetkových složek
jde o objektivizované ocenění nebere v úvahu nehmotné / osobní složky podnikání (know-how / vybudovaná obchodní síť / zaměstnanci aj
ukazuje hodnotu majetku k datu ocenění metodicky pracná / časově náročná
nelze se vyhnout subjektivním aspektům oceňovatele
PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 15

VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


3/ Likvidační hodnota


VÝHODY (+) NEVÝHODY (-)
udává dolní hranici hodnoty podniku předpokládá se prodej po jednotlivých částech = prodejní cena je uvažována nižší
vlastníkovi podniku umožní posoudit situaci podniku / rozhodnout, zda je lepší pokračovat v činnosti / přistoupit k likvidaci reálná likvidační hodnota podniku závisí na schopnosti likvidátora prodat v určitém časovém rámci jednotlivé majetkové položky.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 16

VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


Výnosové metody


PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 17

VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


Výnosové metody


Tři (3) základní metody výnosového ocenění podniku:


PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 18

VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


A. Metoda diskontovaného peněžního toku

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 19

VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


B. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 20

VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


C. Metoda ekonomické přidané hodnoty

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 21

3/ METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (DM)


Nehmotný majetek


Nehmotný majetek představují "majetková práva":

Přihlašování těchto práv se provádí na Úřadě průmyslového vlastnictví.


Nehmotný majetek – ochranná známka

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 22

METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU


Nemovitý majetek


Informace potřebné k ocenění nemovitostí:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 23

METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU


Nemovitý majetek


Postup ocenění jednotlivých druhů nemovitého majetku je upraven ZOM a je pravidelně aktualizován prostřednictvím prováděcí vyhlášky, kterou vydává každoročně Ministerstvo financí ČR.


Administrativní cena dle ZOM se stanoví:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 24

METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU


Dlouhodobý hmotný majetek


Při stanovení nákladové hodnoty majetku se nejprve stanoví výchozí hodnota. Ta udává, za kolik by se dal obdobný majetek pořídit k datu ocenění, přičemž lze vycházet z:

V následujícím kroku je třeba odečíst míru opotřebení oceňovaného majetku.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 25

METODY OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU


Kategorizace movitého majetku pro ocenění

Označení kategorie Majetek Životnost
(T)
A
 • počítače
 • počítačové periférie
4
B
 • software
 • elektronika
 • ostatní drobné předměty
5
C
 • elektrické přístroje
 • ruční nářadí
8
D
 • nábytek
10
E
 • sklo, porcelán
2
PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 26

4/ METODY OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU (OM)


Zásoby


Peníze

PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 27

METODY OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU


Pohledávky


PREZENTACE / KRMNG [P] / 08 / 28

METODY OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU


Pohledávky


Dní po lhůtě splatnosti Srážkový koeficient v %
do splatnosti 3
po <= 30 9
> 30 <= 90 20
> 90 <= 180 29
> 180 <= 365 68
> 365 100

2024-04-23 16:44:50 / konec výpisu prezentace