VOLBA METODY OCENĚNÍ PODNIKU V KONKURSU


A. Metoda diskontovaného peněžního toku

  • nejpoužívanější / základní metoda výnosového ocenění podniku,
  • podstata = odvození hodnoty aktiv od současné hodnoty budoucích peněžních toků,
  • bere v úvahu velikost peněžních toků, které podnik generuje,
  • peněžní toky = reálný příjem pro podnik,
  • největší nedostatek = subjektivní plánování budoucích výnosů + otázka budoucích investičních výdajů.