PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Úpadek ve formě platební neschopnosti


Dlužník není schopen plnit své peněžité závazky jestliže:

  • zastavil platby podstatné části svých závazků,
  • své peněžité závazky neplní po dobu delší tři (3) měsíců po lhůtě splatnosti,
  • nesplnil povinnost předložit seznamy majetku / závazků / zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud.

Na dlužníku je (pokud chce zabránit vydání rozhodnutí o jeho úpadku), aby prokázal, že neuhrazené závazky je schopen zaplatit.