PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Moratorium


  • Jde o dočasný zákaz vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka,
  • poskytuje příležitost k nalezení způsobu překonat úpadek jiným způsobem než v insolvenčním řízení (za účasti soudu),
  • po dobu trvání moratoria může podnik hradit přednostně závazky související se zachováním provozu podniku, vzniklé v posledních třiceti (30) dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm,
  • moratorium zaniká uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno, nejdéle do tří (3) měsíců.