PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / OBSAH

Řešení aktuální krize v podniku

Obsah prezentace

1/ PREVENCE PODNIKOVÝCH KRIZÍ

2/ MIMOSOUDNÍ POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE

3/ SOUDNÍ POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE – ZÁKLADNÍ POJMY

4/ SOUDNÍ POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE – PRŮBĚH

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / ÚVOD


Úvod

První část šesté (6) přednášky bude věnována mimosoudnímu postupu při odstraňování ekonomické krize v podniku.

Poté sekvenčně popíšeme procesy soudního řešení krize (insolvence).

Insolvenční řízení představuje vzájemné propojení ekonomicko-právních procesů, které umožňují vyřešení nepříznivé ekonomické situace.

Nejčastější projev insolvence (krize) je konkursní řízení.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 01

1/ PREVENCE PODNIKOVÝCH KRIZÍ

Identifikace rizik / následný rozbor umožní použít účinná opatření, zaměřená na jejich odstranění.

Riziko = míra potenciální ztráty v okolí firmy. (ekonomické výsledky / důvěra vnitřního okolí / image podniku)


Účinná prevence proti vzniku krize předpokládá:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 02

PREVENCE PODNIKOVÝCH KRIZÍ


Předpoklady / nástroje pro účinnou prevenci vzniku krize:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 03

2/ MIMOSOUDNÍ POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE


Podstata vlastníci firmy /management se dohodnou s věřiteli na zachování fungování podniku.

Problémy firmy se řeší neveřejně / nedochází k poškození image podniku (ekonomické / obchodní / technické / životní prostředí / zaměstnanci).


Proces záchrany podniku prochází následujícími fázemi:

 1. zjištění skutečného stavu podniku ekonomickou analýzou,
 2. odhalení reálné příčiny krize,
 3. návrh řešení s ohledem na změnu produkce / finančních toků / zaměstnanosti,
 4. vypracování sanačního plánu,
 5. realizace dlouhodobého sanačního plánu (nikoliv nárazové / krátkodobě).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 04

POSTUP SANACE PODNIKU


Postup sanace podniku

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 05

POSTUP SANACE PODNIKU


[A] SANACE


Sanace

= ozdravení, finanční / organizační stabilizace ztrátového systému (firma / stát / obec).

Předpokladem pro úspěšný proces je kvalitně zpracovaný sanační plán v členění:


1/ Řízení

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 06

POSTUP SANACE PODNIKU


2/ Hospodaření


3/ Výroba

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 07

POSTUP SANACE PODNIKU


4/ Personalistika

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 08

POSTUP SANACE PODNIKU


5/ Obchod


6/ Finance

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 09

POSTUP SANACE PODNIKU


Problémy, které management operativně / systémově řeší (subjektivně):


Problémy, které management řeší nezávisle na aktuálním vývoji (objektivně):

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 10

POSTUP SANACE PODNIKU


Cíle krizového řízení:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 11

POSTUP SANACE PODNIKU


Průběh ozdravného procesu organizace:

 1. etapa začátek krizeobjevují se prvotní symptomy krize (nedostatek finančních prostředků),
 2. etapa analýza situacestanovení krizového plánu (povolání krizového týmu / manažera),
 3. etapa uplatnění plánucílem je stabilizace / zastavení pádu (stabilizace podniku),
 4. etapa první účinky plánukřivka hodnot / vývoje se obrací směrem vzhůru class="napr"(splnění krizového plánu),
 5. etapa druhé pozitivní účinky plánukřivka pokračuje v rostoucím trendu (dostatek finančních prostředků),
 6. etapa plán obnovy růstuspolečnost je na hranici ekonomické soběstačnosti a jsou zřetelné růstové projevy nad tuto hranici.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 12

POSTUP SANACE PODNIKU


Zásady pro ozdravení:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 13

POSTUP SANACE PODNIKU


[B] RESTRUKTURALIZACE


Restrukturalizace

= proces, kdy současný / budoucí stav určuje krizový management (odlišný od původního managementu).

Podstatou restrukturalizace je soubor opatření k:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 14

3/ SOUDNÍ POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE – ZÁKLADNÍ POJMY


Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, nahradil od 1. ledna 2008 předchozí úpravu řešení ekonomické krize dle zákona o konkursu a vyrovnání.

Zákon vymezuje insolvenční řízení a jeho čtyři (4) způsoby řešení úpadku (ekonomické krize)

Pozitivem zákona je možnost provozování podniku v režimu reorganizace, kterou se rozumí:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 15

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – POJMY


Oddlužení (osobní bankrot)

Určený dlužníkům, kteří nemají dluhy z podnikání.

Případný dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku oddlužením, pokud:

 1. s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde,
 2. jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d),
 3. jde o pohledávku zajištěného věřitele.

Oddlužení umožňuje dlužníkům vyrovnat své závazky dvěma (2) způsoby:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 16

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – POJMY


Konkurs jako likvidační forma řešení, v rámci toho se věřitelé uspokojí z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.

Zpřísnila se povinnost PO / FO podat na sebe insolvenční návrh, když zjistí, že jsou v úpadku.

Dlužník

= osoba, která má vůči věřiteli závazek, nejčastěji peněžní.
= v insolvenčním řízení pak představuje osobu, která není schopna své závazky uhradit.

Dlužník disponuje v rámci insolvenčního řízení řadou práv i povinností:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 17

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – POJMY

Insolvenční věřitelé

= jsou účastníky insolvenčního řízení.

Insolvenční správce

= specializovaná osoba, pověřená zajištěním činností souvisejících s úpadkem (reorganizací, konkursy a oddlužením úpadců).

Majetková podstata

= veškerý majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 18

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – POJMY


Soupis majetkové podstaty

Věřitelský výbor

= orgán věřitelů tvořený zástupci věřitelů zvolenými na schůzi věřitelů.

Zajištěný věřitel

= jde o věřitele, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 19

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – POJMY


Insolvenční rejstřík

= informační systém, který zajišťuje publicitu o insolvenčních řízeních / umožnuje sledování jejich průběhu.

tři (3) části:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 20

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – POJMY


Insolvenční rejstřík

= vykonává dohled nad činností ostatních procesních subjektů (insolvenční správce / věřitelé / úpadce) / rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dohlédací činnost).

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 21

4/ SOUDNÍ POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE – PRŮBĚH


Návrh na zahájení insolvenčního řízení


PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 22

PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Moratorium


PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 23

PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Úpadek ve formě platební neschopnosti


Dlužník je v úpadku formou platební neschopnosti, jestliže :

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 24

PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Úpadek ve formě platební neschopnosti


Dlužník není schopen plnit své peněžité závazky jestliže:

Na dlužníku je (pokud chce zabránit vydání rozhodnutí o jeho úpadku), aby prokázal, že neuhrazené závazky je schopen zaplatit.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 25

PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Úpadek ve formě předlužení


Dlužník je v úpadku formou předlužení:

Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží k dalšímu provozování jeho firmy, lze-li důvodně předpokládat, že dlužník může v provozu podniku pokračovat.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 26

PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Způsoby řešení úpadku


Způsobem řešení úpadku / hrozícího úpadku je:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 27

PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Rozsah majetkové podstaty


Majetkovou podstatu představuje majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů (úhradě dluhů).

Tvoří zejména:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 06 / 28

PRŮBĚH INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


Do majetkové podstaty nepatří:


2024-07-13 00:01:06 / konec výpisu prezentace