DLOUHODOBÝ MAJETEK (DHM)


Dlouhodobý majetek

= majetek, který slouží podniku po dobu a/ delší jednoho roku a b/ tvoří podstatu majetkové struktury.

  • Dlouhodobý majetek není pořizován za účelem dalšího prodeje.
  • Člení se do tří (3) základních skupin:
    • dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) – licence / software / obchodní značka
    • dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – dopravní prostředky / oblečení / stroje
    • dlouhodobý finanční majetek (DFM) – akcie / dluhopisy / podíly ve společnostech