PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / OBSAH

Řízení majetku / kapitálu v podniku

Obsah prezentace

1/ MAJETKOVÁ / KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

2/ FINANCOVÁNÍ / ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU

3/ PRACOVNÍ KAPITÁL PODNIKU

4/ ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / ÚVOD


Úvod

Oblast, která ovlivňuje stabilní fungování podniku, je vyvážená a/ majetková struktura.

S tím souvisí zdroje financování majetku podniku (vhodný poměr vlastního / cizího kapitálu). Tato část se nazývá b/ kapitálová struktura.

Nestandartní kroky, které se týkají majetku / financování, vedou k a/ finanční nestabilitě a b/ ekonomické krizi.

Ekonomická krize může pro podnik znamenat ve finálním stádiu zrušení firmy se všemi právními (i trestně) důsledky.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 01

1/ MAJETKOVÁ / KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU


Majetek podniku

= souhrn všech věcí / peněz / pohledávek / jiných majetkových hodnot, které a/ patří podnikateli a b/ slouží k podnikání. Jednotlivé položky majetku se označují jako AKTIVA.

Komplexní schéma majetkové a kapitálové struktury

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 02

MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU


Tři (3) základní skupiny:

Majetková struktura podnika

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 03

DLOUHODOBÝ MAJETEK (DHM)


Dlouhodobý majetek

= majetek, který slouží podniku po dobu a/ delší jednoho roku a b/ tvoří podstatu majetkové struktury.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 04

DLOUHODOBÝ MAJETEK


Rozvaha struktura DM

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 05

OBĚŽNÝ MAJETEK


Oběžný majetek

= zastoupen v různých formách / v průběhu času mění svoji podobu (obíhá):


PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 06

OBĚŽNÝ MAJETEK


Rozvaha struktura OA

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 07

KAPITÁL PODNIKU


Kapitál

= zdroje financování, které podnik používá pro zajištění své činnosti.

Kapitálová struktura podniku určuje, co komu patří, z jakého zdroje majetek společnosti vznikl.


Kapitál podniku tvoří:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 08

VLASTNÍ KAPITÁL (POCHÁZÍ OD VLASTNÍKŮ)


Patří mezi zdroje financování / objevuje se v rozvaze na straně PASIV.Záporné hodnoty = ekonomické ztráty společnosti dosáhly hodnot převyšujících kapitál vložený do společnosti = prohospodaření vlastních prostředků = účetní předlužení = prvotní znak možného krizového stavu.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 09

CIZÍ KAPITÁL (ZAPŮJČENÉ ZDROJE)


Cizí kapitál

= je dluhem podniku, který podnik musí v určené době splatit.


Dlouhodobý cizí kapitál tvoří:


PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 10

CIZÍ KAPITÁL (ZAPŮJČENÉ ZDROJE)


Krátkodobý cizí kapitál tvoří:


PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 11

MAJETKOVÁ / KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU


POLOŽKY (v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 2023
Dlouhodobý hmotný majetek 8,523 7,263 7,962 8,657 6,941
Zásoby 4,598 3,864 3,387 3,598 2,735
Krátkodobé pohledávky 2,744 2,845 2,550 2,934 2,962
Krátkodobý finanční majetek 1,181 554 2,025 2,125 1,244
Aktiva celkem 17,046 14,526 15,924 17,314 13,882
Krátkodobé závazky 2,024 3,024 3,120 4,138 3,581
Bankovní úvěry 2,604 2,328 1,590 532 1,976
Cizí kapitál 4,628 5,352 4,710 4,670 5,557
Vlastní kapitál (Aktiva – Cizí kapitál) 12,418 9,174 11,214 12,644 8,325

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 12

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Výnosy

= peněžní částky, které podnik získá ze svých činností za určité období.

Výnosy tvoří u:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 13

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Náklady

= peněžní částky, které musí podnik účelně vynaložit k zabezpečení výnosů. (přímé náklady na tvorbu zájezdu / spotřeba energií / nájemné / mzdové náklady / pojištění / náklady na propagaci / bankovní poplatky / úroky / …)

Rozdíl mezi výnosy / náklady tvoří hospodářský výsledek podniku:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 14

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hospodářský výsledek podniku

POLOŽKA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tržby za prodej zboží 473 542 444 443 549 798
Náklady vynaložené na prodané zboží 403 458 37 375 463 670
Tržby za zboží a výkony 484 545 463 448 556 802
Přímé náklady výroby a služeb 425 473 397 386 478 701
Přidaná hodnota 403 458 372 375 463 670
Odpisy 111 126 106 77 85 88
Tržby z prodeje DM 187 109 40 0 55 34
Ostatní provozní výnosy 514 849 116 308 785 862
Ostatní provozní náklady 659 939 755 467 285 102
Provozní hospodářský výsledek 162 319 235 231 371 556
Výnosové úroky 74 0 0 0 0 0
Nákladové úroky 74 107 64 448 757 801
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 14 212 179 -217 -386 -245
Výsledek hospodaření za účetní období 21 212 179 -217 -386 -245
PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 15

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Hospodářský výsledek podniku

  • V letech 2018 - 2020 byl vykázán kladný hospodářský výsledek za účetní období.
  • Z výše uvedených ekonomických výsledků vyplývá, že podnik do roku 2020 vykazoval kladný provozní hospodářský výsledek, který následně snižovala položka za zaplacené nákladové úroky.
  • V roce 2021 a déle došlo k propadu výnosů podniku a byla generována ztráta.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 16

FUNKCE ZISKU


PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 17

CASH FLOW


Cash flow (peněžní tok)

= eviduje a/ stav příjmů / výdajů peněžních prostředků a b/ rozdíl mezi příjmy / výdaji peněžních prostředí za období.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 18

CASH FLOW


PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 19

CASH FLOW


Výpočet cash flow

tis. Kč 2023
Peníze (počáteční stav) 2 645
Příjmy (za prodané zájezdy, poskytnuté dopravní služby) 2 223
Výdaje (pronájem kanceláří včetně energií, mzdy, vedení účetnictví, nákup kancelářských potřeb, pohonných hmot, …) - 2 335
Cash flow z provozní činnosti - 112
Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (software na on-line rezervaci a prodej zájezdů) - 81
Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (nepotřebného kancelářského vybavení) 33
Cash flow z investiční činnosti - 48
Krátkodobý úvěr 50
Výplata dividend - 100
Cash flow z finanční činnosti - 50
Cash flow celkem - 210
Peníze (konečný stav) 2 435
PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 20

2/ FINANCOVÁNÍ / ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU


PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 21

FINANCOVÁNÍ / ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU


1/ Založení


2/ Růst

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 22

FINANCOVÁNÍ / ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU


3/ Stabilizace


4/ Krize

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 23

FINANCOVÁNÍ / ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU


5/ Zánik podniku

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 24

ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU

Životní cyklus podniku

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 25

PŘÍJMY A PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Příjmy a provozní hospodářský výsledek

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 26

PROVOZNÍ HISTORIE

Provozní historie

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 27

KONKURENCE

Konkurence

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 28

3/ PRACOVNÍ KAPITÁL PODNIKU


Pracovní kapitál

Komplexní schéma majetkové a kapitálové struktury

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 29

PRACOVNÍ KAPITÁL PODNIKU


Pracovní kapitál

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 30

4/ ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK


Smyslem řízení pohledávek je:

dvě (2) základní dimenze:

  1. prevence
  2. vymáhání
PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 31

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK


PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 32

DODAVATELSKÝ ÚVĚR


Prodejce kytarových strun dodá 50 ks strun na fakturu splatnou 14 dní. Struny se prodají v době splatnosti faktury.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 33

PLATEBNÍ PODMÍNKY


PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 34

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Pohledávka

= právo věřitele (fyzické osoby / právnické osoby FO / PO) požadovat po dlužníkovi nesplacenou částku.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 03 / 35

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Doba Úkon Komentář
Splatnost - 3 dny Telefonický kontakt U velkých faktur se vyplatí před splatností ověřit, zda odběratel fakturu má a zda se ji chystá uhradit.
Splatnost + 3 dny Telefonický kontakt U každé faktury nad určitou hranici se ověří důvody nesplnění termínu splatnosti.
Splatnost + 2 týdny Písemná upomínka č. 1 Formální upomenutí s žádostí o urychlené uhrazení všech splatných závazků.
Splatnost + 4 týdny Ukončení dodávek na úvěr
Splatnost + 6 týdnů Písemná upomínka č. 2 Pokus o smír a formální žádost o navržení reálného splátkového kalendáře.
Splatnost + 8 týdnů Předání soudnímu nebo mimosoudnímu vymáhání Podle charakteru dlužníka a pohledávky se zvolí možnost podání žaloby pro neplacení, návrh na exekuci nebo se případ předá agentuře pro mimosoudní vymáhání.

2024-05-18 11:57:03 / konec výpisu prezentace