Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

2/ Složení vkladů


Vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) se vklad stane jejím majetkem a společnost s ním může volně disponovat.

Nepeněžitým vkladem budou automobil / počítač / telefony / vybavení prodejny – nábytek / pulty / nářadí / stojany / SW.

Aby mohl být hmotný / nehmotný majetek předmětem nepeněžitého vkladu, musí majitel provést jejich ocenění za účasti znalce.

Znalce pro tento účel musí jmenovat soud. Učiní tak na návrh majitele.

Hodnota stanovená ve znaleckém posudku musí být vyšší (rovná se) hodnotě, na kterou bude započten do základního kapitálu.