SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (S.R.O.)

Orgány společnosti

Valná hromada

  • Nejvyšší orgán společnosti. Členy valné hromady jsou všichni společníci (tedy majitelé). Svolává ji jednatel společnosti nejméně jedenkrát ročně. Do její působnosti patří některé podstatné skutečnosti (rozhodování o změně společenské smlouvy / základního kapitálu / o připuštění nepeněžitého vkladu / rozdělení zisku / účetní závěrka atd.).

Statutární orgán

  • Statutárním orgánem společnosti je jeden / více jednatelů. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Jednatelé jsou uvedeni v obchodním rejstříku.

Dozorčí rada

  • Nepovinně vytvářený orgán, který dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetní dokumentaci, jednou ročně předkládá zprávu o své činnosti valné hromadě.