STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ


C/ Tvorba variant řešení

  • Etapa s vysokými nároky na tvůrčí schopnosti řešitelů (týmová práce / brainstorming).
  • Variantu určenou k realizaci (optimální variantu) lze posuzovat z hlediska a/ času (rychlost provedení) / b/ financí (náklady na realizaci) / c/ složitosti / d/ personálního (potřeba přijetí nových pracovníků) / e/ technicko-technologického atd..
  • Snahou [MANAGEMENTU] je zpracovat co nejširší soubor koncepčně odlišných variant (optimální variantu lze vybrat jedině ze souboru variant).

Příklad

Existují možnosti zaměřit se v zimních měsících na prodej / servis lyží, rozšířit nabídku o sportovní oblečení, zkrátit otevírací dobu a tím snížit náklady. Další možností je zvýšit marketingovou podporu obchodů.