STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ


A/ Identifikace rozhodovacích problémů

  • První etapa rozhodovacího procesu.
  • Podstatou je uvědomění si problému (okamžitý / potenciální), založené na vyhodnocování informací, týkajících se firmy / okolí.
  • Výsledkem je rozpoznání určitých situací, které a/ mají na firmu negativní dopady a b/ vyžadují řešení.

Příklad

Logo {BB} Společnost {BB} řeší problém s nižšími zisky v zimních měsících, které jsou dlouhodobě komplikovaným obdobím.