PODSTATA ROZHODOVÁNÍ

Rozhodování má dvě (2) stránky:

  • Meritorní stránka (věcná / obsahová)

    • Odráží odlišnosti jednotlivých rozhodovacích procesů v závislosti na jejich obsahové náplni.
    • (rozhodování o výrobním programu / kapitálových investicích / uvedení [PRODUKTU] na trh / organizačním uspořádání firmy / založení společného podniku / výběru pracovníků na určitá místa atd.)

  • Formálně-logická stránka (procedurální)

    • Určitý rámcový postup řešení, vychází z a/ identifikace problému, b/ hodnocení variant a c/ volbu optimální varianty.
    • (popis stavu / návrh / rozbor / projednání / rozhodnutí)