Úvod

Metoda (z řeckého me todos – touto cestou) zahrnuje soustavu pravidel, určujících navazující možné / použitelné soustavy kroků (sekvenčních), vedoucích k určitému žádoucímu cíli.

Zdroje
poznání
metody

Teorie / Myšlenky

Znalost

Činnost

Výsledek

Praxe / Zkušenosti

Osvojení poznatků

Aplikace znalostí

Vyřešený problém


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).