PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / OBSAH

Metody [MANAGEMENTU]

Obsah prezentace

1/ PODNIKOVÁ / FIREMNÍ STRATEGIE

2/ PRAVIDLA FINANČNÍHO MANAGEMENTU

3/ METODY MANAGEMENTU

4/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

5/ DLP

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / ÚVOD

Úvod

Metoda (z řeckého me todos – touto cestou) zahrnuje soustavu pravidel, určujících navazující možné / použitelné soustavy kroků (sekvenčních), vedoucích k určitému žádoucímu cíli.

Zdroje
poznání
metody

Teorie / Myšlenky

Znalost

Činnost

Výsledek

Praxe / Zkušenosti

Osvojení poznatků

Aplikace znalostí

Vyřešený problém


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 01

1/ PODNIKOVÁ / FIREMNÍ STRATEGIE

Strategie jsou zásadní, dlouhodobé záměry / hlavní cíle / úkoly, vše v jednom provázaném systému / celku.


Příklad

Obchod {BB}strategický cíl stát se největším prodejcem jízdních kol v Královehradeckém kraji do konce roku 2020. Mezi dílčí cíle patří rozšířit sortiment o běžecké vybavení a být certifikovaným servisním střediskem zapletených kol MAVIC. Nejbližším cílem je otevření nové pobočky v Jičíně a tím rozšíření služeb / produktů mezi nové zákazníky.


Taktikou se rozumí dílčí cíle / cesty a jak jich dosáhnout (načasování / etapy).

Operativa každodenní prováděcí činnosti / běžné úkoly / rutina. (Servis jízdních kol a koloběžek, prodej vystaveného zboží, konzultace technických problémů, ...)

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 02

PODNIKOVÁ / FIREMNÍ STRATEGIE


Obsah / náplň podnikové strategie – nejdůležitější části:

 1. Výrobní program sortiment výrobků a služeb, inovace výrobků (efektivní způsob seřizování středové osy pomocí klíčů značky Kovys).
 2. Výrobní profil technická základna, strojní vybavení (aktivní část investičního majetku na rozdíl od pasivní: budovy, stavby).
 3. Profesní / kvalifikační / věková struktura lidí, sociální otázky (nejpočetnější skupina zaměstnanců v {BB} je ve věku od 30 do 35 let).
 4. Podstatné okolí konkurence / dodavatelé (předním dodavatelem {BB} je velkoobchod Cyklomax, který nabízí především jízdní kola a příslušenství).
 5. Systém řízení včetně informačního systému a financí (rozpočet příjmů / výdajů).
PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 03

PODNIKOVÁ / FIREMNÍ STRATEGIE

Podnikatelská strategiezáklad v podnikatelském plánu (obor podnikání / místo / investice / výhled / [MANAGEMENT] / organizace / hlavní cíle / specifické přednosti / případné problémy).

Různé druhy podnikové strategie podle konkrétní situace:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 04

PODNIKOVÁ / FIREMNÍ STRATEGIE


Podle konkrétní situace:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 05

PODNIKOVÁ / FIREMNÍ STRATEGIE

Tvorba podnikové strategie metodou SWOT

Strategická analýza rozpoznává problémy před samotným plánováním. Poznáváme podrobněji silné / slabé stránky, příležitosti / nebezpečí.

Hlavní cíle Proniknutí na trh / využití nižší ceny / zdokonalení produktů / podniků (technologie / organizace) / růst podílu na trhu (servis, doplňkové služby, vyzvednutí / dodávky z pohodlí domova).


Rozpoznání příležitostí organizace

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 06

SWOT analýza

SWOT analýza představuje kombinaci dvou (2) analýz, S-W / O-T:


Schéma SWOT analýzy

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 07

VNITŘNÍ ČINITELÉ


Silné stránky

Kapitálová sílanízké zadlužení / rezervní fondy / kapacita výzkumu a vývoje (počet / kvalifikace lidí) / technická vybavenost / stupeň automatizace / tradice / image podniku / kvalita / goodwill / pohotovost dodávek / servis / další.


Slabé stránky

Zastaralá zařízení / zastaralé produkty / nižší kvalita / nedostatky v kvalifikaci lidí / nižší úroveň [MANAGEMENTU] podniku, atd.

Příklad

Silnou stránkou {BB} je vysoký stupeň proškolenosti servisních techniků. Ti jsou schopni realizovat servis jízdních kol nejvyšší kvality. Na některé specifické opravy / postupy získala společnost certifikát. Se slabou stránkou {BB} se zákazníci setkávají při objednávce zboží, které není skladem. Tou je časově delší dodávka zboží / dílů od zahraničních dodavatelů.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 08

VNĚJŠÍ ČINITELÉ


Příležitosti

Chyby konkurence / spolupráce podniků / smlouvy krátkodobé / dlouhodobé / státní zakázky / nové zahraniční trhy (jihovýchodní Asie).


Nebezpečí

Silná konkurence / diskriminační opatření (cla, dovozní kvóty, certifikáty) / nestabilní trh / politické změny / hospodářský chaos / mezinárodní napětí.


Příklad

Příležitostí pro {BB} je nově vybudovaný trail v Trutnově. Měl by přilákat a/ nové cyklisty a b/ zvýšit zájem o půjčovnu jízdních kol {BB}. Možnou hrozbu pro {BB} představuje navrhovaná městská vyhláška, která má omezit provoz elektrokol.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 09

SWOT ANALÝZA

Ofenzivní strategie

Výrazně nový produkt / modernizace výroby / možnost dosahovat vyšších cen (mimořádný zisk z inovací) / podstatné snížení cen / rozvinutý marketing / vyšší riziko. Časté spojení se strategií silného produktu / investiční / inovační / rozvojovou strategii.

Příklad

Smlouva s výrobcem elektrických koloběžek na výhradním prodeji jejich nového modelu prvních čtrnáct (14) dní.

Mírně ofenzivní strategie

Dílčí změny výrobního programu / produktů / snižování nákladů a cen / nižší spotřeba surovin a materiálů / necenová konkurence / specializace na určité trhy (segmenty). Obvykle při přípravě další produktové generace.

Příklad

Zasílání záručních listů elektronicky (úspora papíru).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 10

SWOT ANALÝZA

Defenzivní strategie

Opatrnost / udržování pozice / získat čas po dobu konsolidace podniku / snížení cen hromadnou výrobou (oživení poptávky). Spolupráce / odbytové koalice / joint venture.

Příklad

Pomalá reakce na ústup prodeje 26" (pálcových) jízdních kol, nutné zlevnění pro prodání všech kusů.

Zůstatková strategie (ústupová / zbytková)

Ústup z trhu / orientace na doplňkové produkty / časté fúze se silnějším podnikem / likvidace.
Značná závislost na konkurenci (slabá konkurenční pozice).

Příklad

Zúžení sortimentu na doplňkové produkty a delegování služeb konkurenčním obchodům.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 11

2/ PRAVIDLA FINANČNÍHO MANAGEMENTU


Výše firemních prostředků má rozhodující vliv na vybavení podniku / inovace atd.

Příklad

Pokud {BB} nemá dostatečnou finanční rezervu na předobjednávku nových jízdních kol na další sezónu, oslovuje banku, která nabízí výhodný, krátkodobý podnikatelský úvěr.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 12

PRAVIDLA FINANČNÍHO MANAGEMENTU

Příklad

Trh s jízdními koly zažívá během zimních měsíců zpravidla ziskově slabé období, proto je nutné si vytvořit finanční rezervu, která umožní toto období překlenout.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 13

3/ METODY MANAGEMENTU


Způsob řešení problémů spojených s fungováním systémů podnikového [MANAGEMENTU] s cílem zajišťování vyšší účinnosti.


Příklad

Pomocí metod je v {BB} jasně vymezen průběh servisních prací, pokud si zákazník vybere celkový servis jízdního kola. Na základě technik dojde k analýze nezbytných kroků během opravy a s pomocí postupů servisní techniky opravu realizuje.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 14

METODY MANAGEMENTU


Volba vhodné metody patří k nejdůležitějším předpokladům úspěchu v každé činnosti.

Výběr vhodné metody posuzujeme z hledisek:


Příklad

Do hlavních metod výběru pracovníka v {BB} patří: životopis / dotazník / reference / pohovor / testování.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 15

METODY MANAGEMENTU


Metody umožňují:


Příklad

Prodejci se v {BB} řídí také dle metod, které jim umožňují ušetřit čas díky jasně danému systému rozhodování.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 16

KLASIFIKACE METOD

Příklad

V {BB} patří mezi obecné metody způsob výběru zaměstnance. Specifická metoda je uplatněna při celkovém servisu jízdního kola. Pro zlepšení tvůrčího myšlení využívají manažeři {BB} školení.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 17

OBECNÉ METODY EMPIRICKÉ


Empirie, zkušenost, spojená se smyslovým vnímáním (zrakem, sluchem, ...) vedla ke vzniku základních metod:


PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 18

OBECNÉ METODY EMPIRICKÉ


Pozorování

Objevuje se jako rozšířený prvek mnoha dalších metod. Získáváme přehled o pořádku na pracovištích / bezpečnosti a hygieně práce / uložení různých druhů materiálů / dokumentů apod.

Příklad

Vedoucí směny {BB} na konci dne ověří stav dílen / prodejny.


Analogie

Vychází z podobnosti jevů, ze shody dvou (2) nebo více objektů v určitých znacích.

Zaujímá význačné místo při mezipodnikovém srovnávání výsledků např. se zřetelem ke konkurenční schopnosti podniků v oboru / odvětví / hospodářství.

(V tvůrčím myšlení analogie slouží k tomu, abychom si povšimli podobnosti tam, kde ji nikdo zatím nepostřehl.)

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 19

OBECNÉ METODY EMPIRICKÉ


Dotazníky

Tvoří základ anketárních průzkumů. O úspěchu dotazníkové metody rozhoduje správný výběr otázek.
Přispívají ke zlepšení vztahů mezi a/ zaměstnanci, b/ vedením / pracovníky a c/ k veřejnosti.

Příklad

Společnost {BB} pomocí dotazníku zjistila, že zákazníci jsou ochotni za expresní servis / opravu připlatit řádově o 20 - 30 % vyšší cenu. {BB} dotazník rozdávala zákazníkům na prodejně, zároveň jej rozesílala prostřednictvím emailu. Jako motivaci pro vyplnění nabízela slevový poukaz 100 Kč při nákupu nad 500 Kč.


Testy

Skládají se ze souboru otázek / pravidel / činností, jimiž se ověřují určité hodnoty (vlastnosti / jakost / výsledky hospodaření / znalosti techniků / schopnosti přijímaných nových pracovníků).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 20

OBECNÉ METODY EMPIRICKÉ

Experiment

Vychází vždy z několika metod, nejčastěji z pozorování / srovnávání / měření.
Pokusem (experimentem) zjišťujeme správnost výchozích předpokladů a našich dosavadních poznatků.
(Na základě výsledků se hypotézy potvrzují nebo zamítají.)

Reflexe

= zpětný odraz / uvažování / rozmýšlení.
Vychází z intuice – tvůrčího vnuknutí / fantazie.
Z dobrého nápadu se odvíjí představa, jak a/ nově vyřešit problém nebo b/ dosáhnout zvratu kvality – nová kvalita.
Používá se jako individuální metoda, velmi dobře se osvědčuje rovněž jako metoda kolektivní při brainstormingu / Gordonově metodě / delfské metodě.

Příklad

Jan Beger, majitel {BB}, na základě reflexe, kterou získal dlouhodobým působením v oblasti trhu jízdních kol, investoval prostředky do nákupu elektrokol dříve a předběhl konkurenci o 1 - 2 roky.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 21

OBECNÉ METODY EMPIRICKÉ


Měření

Spočívá v určení číselné hodnoty určité veličiny (délky / plochy / váhy / ceny / objemu) prostřednictvím jednotky měření.

Používá se mezinárodně uznávaných jednotek fyzikálních / časových / finančních.


Příklad

Právě při servisu / opravě jízdních kol dochází v {BB} k časovému odhadu práce dle dané složitosti na základě předem změřené / stanovené doby práce průměrným zaměstnancem. Díky tomu je možné zákazníkovi sdělit termín dokončení opravy.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 22

4/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Ve společnosti Begy Bikes, s.r.o. udává dlouhodobé záměry / strategie jejich dosažení sám majitel Jan Beger.

Využívá analýzy a/ vnitřních a b/ vnějších činitelů:

Silnou stránkou podniku je vysoká kvalita servisních prací a individuální přístup k zákazníkům. Díky tomu se stávají stálou klientelou. Slabou stránkou podniku jsou omezené prostory skladů, a tím pádem vyšší ceny od dodavatelů ({BB} není schopno konkurovat cenám velkých e-shopů). Příležitostí může být rozšíření podnikání o nový segment trhu – běžecké vybavení. Hrozbu představuje nedostatek schopných potencionálních zaměstnanců.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 23

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Na základě analýzy majitel uplatňuje mírně ofenzivní strategii:

 • Hlavním cílem společnosti zůstává specializace na servis jízdních kol na špičkové úrovni.
 • Zákazník musí mít k dispozici přehled nejnovějších trendů / přístup k novinkám.
 • Majitel uvažuje i o zavedení online rezervačního systému na jednotlivé pobočky. Tato nadstandardní služba klientům zvýší pohodlí / ušetří čas.
 • Dlouhodobým záměrem se také stává postupné rozšiřování sortimentu.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 24

5/ DLP

DLP / 03

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Stanovte hlavní cíle / dlouhodobé záměry své společnosti na následující tři (3) roky. 1, 2
 2. Zvolte strategii, kterou k dosažení cílů využijete. Své rozhodnutí odůvodněte. 1, 2
 3. Popište dvě (2) vybraná finanční pravidla na příkladu Vaší firmy. 1, 2
 4. Které metody [MANAGEMENTU] využíváte? Proč? 1, 2
PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 25

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 03 / 26

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-04-23 16:14:57 / konec výpisu prezentace