METODY MANAGEMENTU


Volba vhodné metody patří k nejdůležitějším předpokladům úspěchu v každé činnosti.

Výběr vhodné metody posuzujeme z hledisek:

  • jak odpovídá účelu / obsahu / cíli řešeného problému,
  • zda je úměrná významu úkolu (potřeba doplnit další metodou),
  • je-li přiměřená příslušnému systému (nepoužívat zbytečně složitých metod k řešení poměrně jednoduchých problémů),
  • do jaké míry je použitelná vzhledem ke splnění potřebných předpokladů.

Příklad

Do hlavních metod výběru pracovníka v {BB} patří: životopis / dotazník / reference / pohovor / testování.