OBSAH KONEČNÉ ZPRÁVY


II. Výdaje z majetkové podstaty

  • Hotové výdaje správce (kolky / poštovné / cestovné),
  • administrativní náklady (ZP / právní zastupování / audit / vedení účetnictví).

= Výdaje celkem


III. Odměna insolvenčního správce


VI. Částka určená k rozvrhu (po odečtení odměny správce)