PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / OBSAH

Ukončení insolvenčního řízení

Obsah prezentace

1/ ZPŮSOBY ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY

2/ VEŘEJNÁ DRAŽBA

3/ ZPENĚŽENÍ CELÉHO PODNIKU

4/ KONEC INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ – KONKURSU

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / ÚVOD

Úvod

Zpeněžení majetkové podstaty následuje po ocenění majetku úpadce.

Nejčastější forma prodeje majetku v krizové situaci je a/ veřejná dražba nebo b/ přímý prodej.

Závěr krizového managementu se zaměří na ukončení (vypracování konečné zprávy / rozvrhu finančních prostředků pro věřitele).

Zkratky

 • – insolvenční řízení
 • VV – věřitelský výbor
 • PO – právnická osoba
 • OR – obchodní rejstřík
 • OSSZ – okresní správa
  sociálního zabezpečení
 • IS – insolvenční soud / správce
 • KM – krizový manažer
 • FO – fyzická osoba
 • – finanční úřad
 • ZVD – zákon o veřejných dražbách
PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 01

1/ ZPŮSOBY ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 02

ZÁKAZ NABÝVÁNÍ VĚCÍ Z MAJETKOVÉ PODSTATY


Věci nesmějí nabývat osoby:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 03

2/ VEŘEJNÁ DRAŽBA


Dražba

= veřejné jednání, účelem je přechod vlastnického práva k předmětu dražby, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na dražbě s výzvou k podávání nabídek, kdy osoba, která učiní nejvyšší nabídku, nabude příklepem licitátora předmět dražby.

Zákon o veřejných dražbách (ZVD) uvádí dva (2) způsoby veřejné dražby:


 1. dražba dobrovolná – prováděna dražebníkem / navrhuje vlastník,
 2. dražba nedobrovolná – prováděna na základě návrhu věřitele (banka).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 04

ZÁKLADNÍ DRAŽEBNÍ POJMY


Předmět dražby

= podnik / část podniku / převoditelná majetková práva / soubor věcí / jednotlivé věci.

Navrhovatel

= osoba, která navrhuje provedení dražby (vlastník / insolvenční správce).

Účastník dražby

= osoba přítomná na dražbě, která se dostavila za účelem činit podání.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 05

ZÁKLADNÍ DRAŽEBNÍ POJMY


Dražební jistota

= záloha vybíraná od účastníka dražby ve stanovené výši / formě.

Licitátor

= FO oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě.

Dražebník

= osoba oprávněná k pořádání dražeb.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 06

ZÁKLADNÍ DRAŽEBNÍ POJMY


Podání

= nabídka účastníka učiněná alespoň ve výši nejnižšího podání, nabídka musí být učiněna ústně a zvednutím čísla.

Příklep

= úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, čímž dochází k přechodu vlastnického práva k předmětu dražby.

Vydražitel

= účastník dražby, jemuž byl udělen příklep.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 07

ZÁKLADNÍ DRAŽEBNÍ POJMY


Výtěžek dražby

= cena dosažená vydražením včetně příslušenství (úroky).

Náklady dražby

= odměna dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální / organizační zabezpečení dražby.

Zmaření dražby

= neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 08

ZÁKLADNÍ DRAŽEBNÍ POJMY


Centrální adresa

= místo, kde jsou uveřejněny informace o všech konaných dražbách (www.centralniadresa.cz).

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 09

PŘÍPRAVA DRAŽBY


IS a/ vybere dražebníka a b/ uzavře smlouvu.

Povinnými náležitostmi smlouvy je:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 10

PŘÍPRAVA DRAŽBY


Dražební jistota


Výše odměny dražebníka

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 11

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA


Dražební vyhláška

= úřední listina, která poskytuje informaci o konání veřejné dražby.


Obsahuje:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 12

Dražební vyhláška


Uveřejňuje se na centrální adrese (www.centralniadresa.cz) a na úřední desce obecního úřadu, a to min. 15 dní před zahájením dražby.

Zasílá se:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 13

PRŮBĚH DRAŽBY


Prostor, v němž bude dražba probíhat, musí být zpřístupněn minimálně 30 minut před zahájením dražby.

Účastníci dražby musí doložit:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 14

DOBROVOLNÁ DRAŽBA


Výhody:

Nevýhody:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 15

3/ ZPENĚŽENÍ CELÉHO PODNIKU


Přímý prodej


Je nejběžnějším zpeněžení majetkové podstaty. Nutný souhlas IS.

Soud se řídí:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 16

ZPENĚŽENÍ CELÉHO PODNIKU


PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 17

4/ KONEC INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ – KONKURSU


PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 18

OBSAH KONEČNÉ ZPRÁVY


Úvod


I. Příjmy majetkové podstaty


1/ Zpeněžení

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 19

OBSAH KONEČNÉ ZPRÁVY


2/ Ostatní příjmy

= Příjmy celkem

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 20

OBSAH KONEČNÉ ZPRÁVY


II. Výdaje z majetkové podstaty

= Výdaje celkem


III. Odměna insolvenčního správce


VI. Částka určená k rozvrhu (po odečtení odměny správce)

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 21

PROJEDNÁNÍ KONEČNÉ ZPRÁVY


Částka určená k rozvrhu:


Soud vyvěsí konečnou zprávu na úřední desce.

Po uplynutí 15 dnů ode dne vyvěšení soud nařídí jednání o konečné zprávě.

Je na KM, aby svoji konečnou zprávu před věřiteli / soudem obhájil.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 09 / 22

ROZVRH


Návrh na rozvrh:


2024-05-18 11:30:59 / konec výpisu prezentace