ZÁKLADNÍ DRAŽEBNÍ POJMY


Dražební jistota

= záloha vybíraná od účastníka dražby ve stanovené výši / formě.

Licitátor

= FO oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě.

Dražebník

= osoba oprávněná k pořádání dražeb.