ZÁKLADNÍ DRAŽEBNÍ POJMY


Výtěžek dražby

= cena dosažená vydražením včetně příslušenství (úroky).

Náklady dražby

= odměna dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální / organizační zabezpečení dražby.

Zmaření dražby

= neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě.