NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVKY


 • Z přihlášky musí být patrno:
  1. kterému IS je určena,
  2. kdo ji činí (řádné označení věřitele),
  3. které věci se týká (spisová značka IŘ),
  4. co se jí sleduje (přihláška do IŘ),
  5. musí být datována / podepsána,
  6. k přihlášce musí být připojeny kopie listin, jimiž se existence pohledávky / její výše prokazuje,
  7. výši každé přihlášené pohledávky (vyčíslena v české měně / v peněžité hodnotě),
  8. důvod každé přihlášené pohledávky (skutečnosti, na kterých se zakládá),
  9. u každé pohledávky se uvede, je-li vykonatelná – přiznaná pravomocným rozhodnutím soudu (platební rozkaz),
  10. uplatňuje-li věřitel práva zajištěného věřitele, musí uvést všechny detaily dané IZ.