2/ INSOLVENCE ŘEŠENÁ KONKURSEM


Účastníci konkursního řízení

Úpadce

= dlužník, na jehož majetek byl podán insolvenční návrh. IS rozhodl o jeho úpadku.


  • Jakákoliv PO / FO bez ohledu, zda je / není podnikatel,
  • musí sestavit seznam svého majetku / závazků s uvedením svých dlužníků / věřitelů,
  • tento seznam předá IS v dané lhůtě,
  • pokud IS uzná, že dlužník splňuje podmínky / prohlásí konkurs.