ZJIŠŤOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY

Příklad - soupis majetkové podstaty

  • Majetkovou podstatu dlužníka Lázně Velichovky, tvoří podnik.
  • Jedná se o soubor dlouhodobého majetku (nehmotná aktiva / nemovitosti / movité věci / zásoby / pohledávky / finanční prostředky) určeného k realizaci hlavní hospodářské činnosti dlužníka, kterou je poskytování léčebně preventivní péče.
  • Podnik dlužníka nebyl ke dni rozhodnutí o úpadku v provozu.
  • Ocenění jednotlivých složek majetku podniku dlužníka bylo provedeno IS / nemovitý majetek byl oceněn znalcem.
POLOŽKA ÚČETNÍ STAV (TIS. KČ) OCENĚNÍ (TIS. KČ)
Dlouhodobý majetek 148 383 133 657
Zásoby 716 358
Pohledávky 5 323 4 124
Finanční prostředky 740 740
Ostatní majetek 396 0
Podnik dlužníka celkem 155 558 138 879