Složení jednotlivých druhů majetku podniku dlužníka:

Položka Účetní hodnota (tis. Kč)
Dlouhodobý majetek 148 383
Nehmotný dlouhodobý majetek
(software, informační a docházkový systém
127
Nemovitosti 143 692
Movité věci a drobný majetek 4 026
Umělecká díla 538
Zásoby 716
Materiál 606
Zboží 110
Pohledávky 5 323
Pohledávky z obch. styku 3 325
Ostatní pohledávky 1 998
Finanční prostředky 740
Pokladna 633
Bankovní účty 58
Ceniny 49
Ostatní majetek 396