PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / OBSAH

Insolvenční řízení

Obsah prezentace

1/ PROCESY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

2/ INSOLVENCE ŘEŠENÁ KONKURSEM

3/ MAJETKOVÁ PODSTATA / SOUPIS

4/ PODNIK ÚPADCE

5/ PŘIHLAŠOVÁNÍ POHLEDÁVEK V KONKURSU

PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / ÚVOD

Úvod

Sedmá (7) přednáška navazuje na tématiku předchozí přednášky.

Rozebereme podrobněji průběh insolvence od a/ okamžiku prohlášení přes b/ proces zjištění majetkové podstaty do c/ finální fáze prodeje (zpeněžování) majetku.

Vymezíme a/ postavení účastníků řízení a b/ jejich práva / nároky v rámci .

Zkratky

 • – insolvenční řízení
 • IS – insolvenční soud / správce
 • VV – věřitelský výbor
 • KM – krizový manažer
 • FO – fyzická osoba
 • PO – právnická osoba
 • IV – insolvenční věřitel
PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 01

1/ PROCESY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


A/ Reorganizace


PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 02

PROCESY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


A/ Reorganizace


Postup reorganizace je zachycen v plánu reorganizace.

Plán musí obsahovat části:

Nebude-li reorganizace úspěšná, IS ji ukončí tím, že rozhodne o její přeměně v konkurs.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 03

PROCESY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


B/ Oddlužení


Způsob řešení ekonomické krize (úpadku) pro dlužníky, které nemají dluhy z podnikání:

 1. FO (dominantní),
 2. PO, které nejsou dle zákona považovány za podnikatele,

PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 04

PROCESY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ


B/ Oddlužení


Dlužník musí nabídnout uspokojení minimálně 30 % dluhů.

Dva (2) způsoby:

 1. zpeněžením majetkové podstaty,
 2. plněním splátkového kalendáře (po dobu pěti (5) let).


PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 05

2/ INSOLVENCE ŘEŠENÁ KONKURSEM


Účastníci konkursního řízení

Úpadce

= dlužník, na jehož majetek byl podán insolvenční návrh. IS rozhodl o jeho úpadku.


PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 06

ÚČASTNÍCI KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ


Insolvenční věřitel (IV)

= věřitel dlužníka, který řádně / včas přihlásil svou pohledávku do .


IVprávo:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 07

ÚČASTNÍCI KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ


Schůze věřitelů

= všichni k soudu přihlášení věřitelé ve stanovené lhůtě.


PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 08

ÚČASTNÍCI KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ


Věřitelský výbor (VV)

= kontrolní orgán, který zastupuje všechny insolvenční věřitele / povinen chránit jejich zájmy.


PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 09

ÚČASTNÍCI KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ


Insolvenční správce

= FO / v.o.s., která se účastní , jehož cílem je řešení úpadku zákonem stanoveným způsobem.


Musí splňovat následující zákonné předpoklady:

Postavení IS / KM je nezávislé, nelze ho chápat jako zástupce úpadce / věřitelů.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 10

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE


Práva / povinnosti:


PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 11

ODPOVĚDNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE


Pokud by při výkonu své funkce prokazatelně porušil své povinnosti – odpovědný za majetkově vzniklou škodu.

Odpovědnost může být i v trestně-právní rovině:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 12

3/ MAJETKOVÁ PODSTATA / SOUPIS


Zahájením se majetek firmy stává majetkovou podstatou.


Majetkovou podstatu tvoří:


PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 13

ZJIŠŤOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY


PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 14

ZJIŠŤOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY

Příklad - soupis majetkové podstaty

 • Majetkovou podstatu dlužníka Lázně Velichovky, tvoří podnik.
 • Jedná se o soubor dlouhodobého majetku (nehmotná aktiva / nemovitosti / movité věci / zásoby / pohledávky / finanční prostředky) určeného k realizaci hlavní hospodářské činnosti dlužníka, kterou je poskytování léčebně preventivní péče.
 • Podnik dlužníka nebyl ke dni rozhodnutí o úpadku v provozu.
 • Ocenění jednotlivých složek majetku podniku dlužníka bylo provedeno IS / nemovitý majetek byl oceněn znalcem.
POLOŽKA ÚČETNÍ STAV (TIS. KČ) OCENĚNÍ (TIS. KČ)
Dlouhodobý majetek 148 383 133 657
Zásoby 716 358
Pohledávky 5 323 4 124
Finanční prostředky 740 740
Ostatní majetek 396 0
Podnik dlužníka celkem 155 558 138 879
PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 15

Složení jednotlivých druhů majetku podniku dlužníka:

Položka Účetní hodnota (tis. Kč)
Dlouhodobý majetek 148 383
Nehmotný dlouhodobý majetek
(software, informační a docházkový systém
127
Nemovitosti 143 692
Movité věci a drobný majetek 4 026
Umělecká díla 538
Zásoby 716
Materiál 606
Zboží 110
Pohledávky 5 323
Pohledávky z obch. styku 3 325
Ostatní pohledávky 1 998
Finanční prostředky 740
Pokladna 633
Bankovní účty 58
Ceniny 49
Ostatní majetek 396
PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 16

4/ PODNIK ÚPADCE

Náleží-li do majetkové podstaty podnik / zapisuje se do soupisu majetkové podstaty jako soubor.

Podnik

= soubor hmotných / osobních / nehmotných složek podnikání.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 17

PODNIK ÚPADCE[A] Ukončení provozu

PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 18

POKRAČOVÁNÍ V PROVOZU PODNIKU


[B] Provoz podniku


PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 19

POKRAČOVÁNÍ V PROVOZU PODNIKU


PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 20

5/ PŘIHLAŠOVÁNÍ POHLEDÁVEK V KONKURSU


Přihláška pohledávky

= základní forma, kterou IV uplatňují své nároky v .

PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 21

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVKY


PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 22

ZAJIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY


PREZENTACE / KRMNG [P] / 07 / 23

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK2024-06-14 23:40:15 / konec výpisu prezentace