ÚČASTNÍCI KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ


Insolvenční správce

= FO / v.o.s., která se účastní , jehož cílem je řešení úpadku zákonem stanoveným způsobem.


Musí splňovat následující zákonné předpoklady:

  • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů),
  • nepodjatost v konkrétní věci,
  • musí být plně způsobilý k právním úkonům,
  • musí být přiměřeně odborně způsobilý (zkouška organizovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR).

Postavení IS / KM je nezávislé, nelze ho chápat jako zástupce úpadce / věřitelů.