SYSTÉMY


Systémy se člení na:


  • přírodní (prales / louka / korálový útes),
  • antropogenní - tvořené lidmi (technické - společnost / zemědělské - farma / politické - politická strana / sociální - rodina / podnikatelské - firma atd.),
  • smíšené - skládají se z prvků a/ přírodních a b/ tvořených lidmi (chovný rybník / hospodářský les / zoologická zahrada).