PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / OBSAH

Krize a příčiny jejich vzniku

Obsah prezentace

1/ FENOMÉN RIZIKA

2/ SYSTÉM A JEHO SPOLEHLIVOST

3/ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU

4/ KRIZE PODNIKU

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / ÚVOD


Úvod

V návaznosti na první (1) přednášku se budeme ve druhé (2) přednášce zabývat podrobnějšími charakteristikami krizových situací.

Základem přednášky je vysvětlení a/ fenoménu rizika a b/ možných přístupů podnikatelského subjektu k němu.

Druhá (2) přednáška uzavře obecný teoretický úvod k [KRMNG].

Přednáška se zaměřuje na a/ firemní krizového situace a b/ způsoby jejich řešení, kdy příčinou vzniku krizové situace bude člověk a jeho rozhodování o podnikatelsko-ekonomickém směřování firmy.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 01

1/ FENOMÉN RIZIKA


Riziko

= hrozba / potencionální problém / možnost selhání / neúspěch, současně příznivá vyhlídka / šance.


Dělení rizika jako možného negativního vývoje situace má tři (3) základní fáze:


1/ Preriziko:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 02

ZÁKLADNÍ FÁZE RIZIKA


2/ Riziko-in:


3/ Post-riziko:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 03

PRERIZIKO – DÍLČÍ ETAPY


Období varování:


Období ohrožení:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 04

RIZIKO-IN – DÍLČÍ ETAPY


Období úderu:


Období orientace:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 05

RIZIKO-IN – DÍLČÍ ETAPY


Období záchrany:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 06

POSTRIZIKO – DÍLČÍ ETAPY


Období nápravy:


Období obnovy:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 07

TYPY REAKCÍ NA KRIZOVOU SITUACI


PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 08

2/ SYSTÉM A JEHO SPOLEHLIVOST


Spolehlivost

= schopnost dostát za všech okolností svým závazkům a jednat v souladu s očekáváním zákazníka.


Krizový management:

Příklad

a/ Vývoj kurzu EUR, b/ sněhová vánice a c/ závada na strojním zařízením jsou nežádoucí, ale v běžném rozsahu se nejedná o krize.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 09

SYSTÉMY


Systém

= celek, složený z částí, vzájemně na sebe působící (podnik = systém / prvky systémy = zaměstnanci / technické / finance).


Systém charakterizuje:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 10

SYSTÉMY


Systémy se člení na:


PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 11

SPOLEHLIVOST / JAKOST


Spolehlivost

(ČSN 010102)

= obecná vlastnost systému spočívající v jeho schopnosti plnit požadované funkce v daných a/ mezích a v b/ čase dle stanovených technických podmínek.


Jakost

= schopnost sytému uspokojovat požadavky na něj kladené (schopnost plnit požadavky zákazníků, uživatelů apod. viz. auto / mobilní telefon / SW aplikace).

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 12

NORMALIZACE JAKOSTI A SPOLEHLIVOSTI


Spolehlivost / jakost je řešena:


Systémy mohou mít prvky uspořádány:

Většina praktických řešení pracuje se systémy kombinovanými.

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 13


Příčiny vzniku krize

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 14

3/ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU

Fáze existence podnikatelského subjektu jsou:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 15

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


Počínající krize v subjektu již charakterizována "hmatatelnými" krizovými aspekty.

Tyto aspekty lze rozdělit dle etap průběhu krize v subjektu.


1/  Etapa

 • podniku (firmě) klesají příjmy / ubývají zákazníci atd.,
 • rostou náklady (penále / energie / reklama atd.).

2/  Etapa

 • zvyšuje se objem úvěrů / rostou splátky / úroky z úvěrů,
 • firma a její produkty nechtěně opouštějí trh / zákazníka / dodavatele.
PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 16

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


3/  Etapa


4/  Etapa

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 17

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 18

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 19

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PODNIKU


Krizové řízení v podniku

= ucelený soubor a/ přístupů, b/ metod a c/ opatření, které manažeři užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí) při:

 1. minimalizaci příčin vzniku krizových situací (sledování platební morálky odběratelů / omezení spolupráce s nevěrohodnými odběrateli),
 2. přípravě na činnost v krizových situacích (krizový plán / rozdělení pravomocí managementu / zjištění podmínek pro čerpání úvěru),
 3. bránění vzniku a eskalaci krizových situací (zkrácení doby splatnosti vystavovaných faktur),
 4. redukci zdrojů krizových situací (prodej až po uhrazení zálohy),
 5. odstraňování následků krizové situace (uzavření vybraných poboček / zřízení informační linky / komunikace s médii).
PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 20

4/ KRIZE PODNIKU


Možné příčiny vzniku krize

Příčiny krize

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 21

CHARAKTERISTIKA SITUACE MANAGEMENTU PODNIKU V KRIZI


PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 22

Rozhodnutí se v rámci [KRMNG] přijímají:


 1. v síti složené z více aktérů (vedení firmy / vlastník / stát / odbory / zaměstnanci / veřejnost),
 2. pod silným tlakem (časová tíseň).

Vždy jsou přítomny:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 23

POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE PODNIKU


Postup řešení krize

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 24

POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE PODNIKU


1/ identifikace krizových faktorů

= krizového potenciálu (nereálný business plán – otevření velkého počtu poboček / nedostatek zaměstnanců / zveřejnění problematického ekonomického výhledu).


Členění krizových faktorů podle účinku:

Při prevenci odhadujeme pravděpodobnost vzniku krize:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 25

POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE PODNIKU


2/ Stanovení řešení (strategie / taktika)


Způsob řešení:

PREZENTACE / KRMNG [P] / 02 / 26

POSTUP ŘEŠENÍ KRIZE PODNIKU


3/ Realizace


4/ Vyhodnocení


2024-04-23 17:16:01 / konec výpisu prezentace