MARKETINGOVÁ STRATEGIE


  • Strategické plánování se skládá z opakujících se cyklů, které zahrnují:
  1. analýzu (zjištění situace na trhu),
  2. plánování (konkrétní sekvence postupu strategie),
  3. realizaci (samotné provedení naplánované strategie) a
  4. kontrolu (revize dosažených výsledků).
  • Vypracování strategie se stává kontinuálním procesem soustavného vyhledávání / nacházení nových možností a reakce na měnící se [MARKETINGOVÉ] prostředí podniku.
  • Za strategické plánování odpovídá v podniku vrcholový management.
  • Zvolená strategie musí mít pro podnik smysl bez ohledu na jeho styl řízení / velikost.