PROPAGACE


  • Propagace (anglicky promotion), je považována za čtvrtý (4) prvek [MARKETINGOVÉHO] mixu.
  • Jedná se o vývoj a šíření přesvědčivých informací o nabídkách s cílem přilákat zákazníky.
  • K oslovení zákazníka se využívá komunikačního mixu (reklama /public relations / podpora prodeje / osobní prodej / sponzorství).
  • Obecně existují dva (2) druhy propagace:
    • Propagace nepřímá směřuje plošně na cílovou skupinu zákazníků (propagační akce, letáky, katalogy, prospekty, webové stránky, inzerce)
    • Propagace přímá cílí přímo na konkrétního zákazníka, obvykle navazuje na nepřímou propagaci (oslovení konkrétního zákazníka dopisem, letákem, telefonním hovorem, e-mailem)