PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / OBSAH

[MARKETINGOVÉ] procedury / nástroje

Obsah prezentace

1/ ANALÝZA PORTFOLIA

2/ STRATEGICKÁ OBCHODNÍ JEDNOTKA (SBU)

3/ MARKETINGOVÝ MIX

4/ DLP

PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / ÚVOD

Úvod

Cílem MRKTG je navázat na
a/ získané znalosti z předchozích semestrů (ZMNG) a
b/ nabídnout ucelené informace z celé oblasti [MARKETINGU].

Pro snazší pochopení komplexnosti předmětu MRKTG je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu – cyklistiky,
Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 01

1/ ANALÝZA PORTFOLIA

Marketingový plán / analýza portfolia

 • Strategický [MARKETINGOVÝ] plán je nástrojem, který v sobě zahrnuje postupy / zdroje, potřebné k dosažení [MARKETINGOVÝCH] cílů firmy.
 • K dosažení cílů, je nutné, aby firma byla schopná definovat své okolí, resp. [MARKETINGOVÉ] prostředí, v němž se pohybuje.
 1. jasnou definici cílů (vymezení, čeho chce firma dosáhnout)
 2. navržení správného [MARKETINGOVÉHO] mixu (jaký má firma [PRODUKT], jaká je cena [PRODUKTU], jak bude [PRODUKT] propagovat, komu ho bude prodávat)
 3. vypracování [MARKETINGOVÉHO] programu (realizace [MARKETINGOVÉHO] mixu)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 02

ANALÝZA PORTFOLIA

 1. posoudit / názorně popsat atraktivitu jednotlivých [PRODUKTŮ] pro určité trhy
 2. naznačit perspektivnost jednotlivých SBU (provozoven)
 3. zvolit pro ně vhodné [MARKETINGOVÉ] strategie (způsoby prodeje)
 4. stanovit postup jejich realizace

Příklad

Společnost {BB} zjišťuje pomocí analýz, zda-li je vhodnou [MARKETINGOVOU] strategií zviditelnění společnosti prostřednictvím sponzoringu exhibičního závodu horských kol Mitas Gočárovy schody.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 03

2/ STRATEGICKÁ OBCHODNÍ JEDNOTKA (SBU)

[DEFINICE] SBU

 • termín SBU (Strategic Business Unit) slouží jako označení výrobní divize / [PRODUKTOVÉ] řady / jiného ziskového centra v rámci celého podniku
 1. SBU lze samostatně plánovat (nemusí se brát ohled na jakékoliv jiné SBU firmy)
 2. má vlastní konkurenty, s nimiž se střetává, porovnává se a překonává (obdobné prodejny)
 3. má vlastního odpovědného manažera, zodpovídajícího za strategické plánování / zisk (zaměstnanec firmy, který se stará o chod SBU)

PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 04

STRATEGICKÁ OBCHODNÍ JEDNOTKA


 1. budovat (investovat do jejího rozvoje),
 2. udržovat (investovat pouze do chodu) nebo
 3. rozvíjet (inovovat výrobní metody) případně
 4. tlumit (postupně vyprodávat sklady) a následně
 5. rušit (uzavřít prodejnu)

Příklad

Za SBU společnosti {BB} je možné považovat a/ jednotlivé pobočky, rozmístěné ve větších městech Královehradeckého kraje, b/ službu "servis jízdních kol" či c/ celou společnost {BB}.

PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 05

MODEL BCG

Matice BCG

KVADRANTY MATICE BCG

 1. "Hvězda" (s vysokým podílem na trhu a s vysokým tempem rozvoje)
 2. "Dojná kráva" (s vysokým podílem na trhu a s malým tempem růstu)
 3. "Otazník" (s nízkým podílem na trhu a s vysokým tempem růstu)
 4. "Starý pes" (s nízkým podílem na pomalu rostoucímstagnujícím trhu)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 06

MODEL GE

Matice GE
 1. Horní tři (3) políčka (silná pozice / vysoká atraktivita) jsou pro investiční záměry velmi příhodná, trh je atraktivní a firma na to, aby získala výhodné postavení.
 2. Prostřední tři (3) políčka na diagonále si vyžadují uvážené / opatrné rozhodování v investičních otázkách.
 3. Spodní tři (3) políčka (s nízkou atraktivností trhu a slabou pozicí) postrádají atraktivnost / přesahují konkurenční schopnosti firmy, proto se nedoporučuje investovat.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 07

VARIANTY VÝVOJE SBU

 1. BUDOVAT
  • vhodné především pro otazníky, které se mají stát hvězdami (jízdní kola s označením Gravel bike)
 2. UDRŽOVAT
  • vhodné pro dojné krávy, které mají nejistou budoucnost (Základní modely elektrokol)
 3. SKLÍZET
  • cílem je krátkodobě zvýšit peněžní tok hotovosti, bez ohledu na dlouhodobý účinek (Vytvořit akci den otevřených dveří se slevou 30 % na vybraný sortiment)
 4. ZBAVOVAT
  • cílem je podnikatelskou aktivitu prodat / úplně zlikvidovat, aby mohly být uvolněné finanční prostředky využity jinde / efektivněji (Ukončení spolupráce se značkou Apache, která nenabízí vyšší modely jízdních kol, které jsou často poptávané)
PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 08

3/ MARKETINGOVÝ MIX

U služeb nejvíce ovlivňují [MARKETINGOVÉ] programy čtyři (4) hlavní vlastnosti:

 1. nehmatatelnost,
 2. nedělitelnost,
 3. proměnlivost,
 4. pomíjivost.

(služba servisu jízdních kol je nehmatatelná, nedělitelná, liší se podle servisního technika a je i pomíjivá)

PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 09

PRODUKTOVÝ MIX

Před uvedením [PRODUKTU] na trh prochází [PRODUKT] složitou etapou vývoje, která je různě a/ dlouhá a b/ nákladná.

 1. pouze hmatatelné [PRODUKTY] (jízdní kolo, brzdové destičky)
 2. hmatatelné [PRODUKTY] s doprovodnými službami (jízdní kolo s nastavením geometrie posedu)
 3. služba s doprovodnými [PRODUKTY] (kurz servisu jízdních kol se základním servisním nářadím pro každého účastníka)
 4. pouze služba (servis jízdních kol, zapůjčení testovacího elektrokola)

Obal [PRODUKTU] se v současné  době stává mocným  [MARKETINGOVÝM] nástrojem.
Dobře navržený obal dokáže přesvědčit zákazníka o hodnotě [PRODUKTU], a pro výrobce představuje významný propagační prvek (obal prodává).

PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 10

CENOVÝ MIX

Devět (9) faktorů / vlivů působících na citlivost vůči ceně:

  1/ Jedinečná hodnota

 2/ Povědomost o náhradě

 3/ Obtížnost porovnání

 4/ Celkové výdaje

PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 11

CENOVÝ MIX

 5/ Celkový užitek

 6/ Sdílené náklady

 7/ Zhodnocení investice

 8/ Kvalita

 9/ Skladovatelnost

PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 12

DISTRIBUCE


PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 13

PROPAGACE


PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 14

4/ DLP

DLP / 03

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Zpracujte analýzu svých tří (3) [PRODUKTŮ] do a/ Bostonské matice a b/ modelu GE. 1, 2
 2. Vyhledejte tři (3) konkrétní konkurenční [PRODUKTY]. Každému z Vašich [PRODUKTŮ] přiřaďte rozdíly a popište do SWOT analýzy. 2
 3. Popište, jakým způsobem můžete aplikovat alespoň pět (5) faktorů, působících na citlivost vůči ceně na Vaše [PRODUKTY] / podnikání. 1, 2
PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 15

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / MRKTG [C] / 03 / 16

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-04-23 15:35:32 / konec výpisu prezentace