5/ DLP

DLP / 04

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Uveďte / aplikujte pět (5) příkladů zdrojů [MARKETINGOVÝCH] informací, které můžete ve firmě využívat. Posuďte jejich výhody / nevýhody. 1, 2
  2. Připravte jednoduchý písemný dotazník (min. 5 otázek) pro anketuspokojenosti Vašich zákazníků. Analyzujte, co vše jste dotazníkem zjistili. 1, 2
  3. Proveďte demografickou segmentaci Vašich zákazníků na tři (3) skupiny. Segmenty charakterizujte. 1, 2
  4. Závěry z bodů 1/ 3/ umístěte do příslušných částí [MARKETINGOVÉHO] plánu (viz. [P] 02, str. 28, 29). 1, 2